Греческо-русский словарь (Вейсман)/Α

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Греческо-русский словарь А. Д. Вейсмана

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Титульный лист Предисловие Объяснение сокращений Последний лист


Α. α.[править]

α, первая буква греческого алфавита; знак числа: αʹ = 1, ͵α = 1000.

ἀ-, в сложных словах: 1) prīvātīvum, первоначально ἀν- (оставшееся перед гласными) не: ἄ-δηλος невидимый, ἀν-άξιος недостойный. 2) cōpulātīvum, первоначально ἁ- (sa): ἅ-πας весь совокупно; ἄ-κοιτις, ἄ-λοχος, супруга. 3) intēnsīvum: ἄ-βρομος очень шумный. 4) protheticum или euphōnicum: ἀ-στεροπή, ἄ-σταχυς = στεροπή, στάχυς. (, исключая ἀθάνατος, ἀκάματος, у Гомера и других поэтов.)

дор. вм. ; дор. вм. .

междометие боли, сострадания, негодования: ах! о!

ἀ-άατος, 2. (ἀάω) ненарушимый, эпитет Стикса, которым клялись боги; непреодолимый, трудный: ἄεθλος. эп. (◡– –̆◡)

ἀ-ᾱγής, 2. (ἄγνυμι) несокрушимый. Od. 11, 575.

ἄ-απτος, 2. (ἅπτομαι) неприкосновенный. эп.

ἀάσχετος, растяж. форма вм. ἄσχετος. эп.

ἀάω, ао. I. ἄασα, ἆσα ао. 1. ср. з. ἀασάμην, ао. стр. ἀάσθην, губить, вредить, ввергать в несчастие, особ. помрачать, вводить в заблуждение ум φρένας, и абс. — Ср. з. позволять себя помрачать или ввести в заблуждение; также как дей. (–̆ –̆ –).

ἅβα, дор. вм. ἥβη.

Ἄβαι или Ἀβαί, αἱ, [Абы,] город в Фокиде, известный храмом и оракулом Аполлона Ἀβαῖος.

ἀβᾰ́κησαν, ао. от ἀβακέω, не заметили, не узнали (ἀβακής неговорящий, глупый, дитя, infans, от priv. и βάζω). Od. 4, 249.

ἀβάκιον, τό, уменьш. от ἄβαξ, счётная доска, доска для черчения.

ἀ-βάκχευτος, 2. лишённый вакхического восторга, печальный: θίασος; непосвящённый в вакхические таинства. поэт. позд.

ἀ-βαρής, 2. нетяжёлый. позд.

ἀ-βασάνιστος, 2. неиспытанный, неисследованный. — нар. ἀβασανίστως без исследования, проверки.

ἀ-βασῐ́λευτος, 2. не управляемый царём, независимый.

ἀ-βάστακτος, 2. (βαστάζω) невыносимый. позд.

ἄ-βᾰτος, 2. непроходимый, неприступный (о горах, реках). 2) недоступный, священный, τὰ ἄβατα священное место; святой, чистый: ψυχή.

Ἄβδηρα, ων, τά, [Абдера,] город во Фракии на р. Несте.

Ἀβδηρῑ́της, , абдерит, житель Абдеры, в пер. глупый.

ἀ-βέβαιος, 2. непрочный, неверный.

ἀ-βέβηλος, 2. позд. = ἄβατος 2.

ἀ-βελτερία, , глупость, туповатость.

ἀ-βέλτερος, 2. глупый, тупой.

ἀ-βίαστος, 2. непринуждённый.

ἄ-βιος, 2. = ἀβίωτος. 2) без средств к жизни, бедный. позд.

ἀ-βίωτος, 2. невыносимый (для жизни): βίος; ἀβίωτόν ἐστι несносно жить. — нар. ἀβιώτως ἔχειν быть безнадёжно больным; ἀβιώτως διατεθῆναι ὑπὸ λύπης от печали потерять всякую охоту к жизни.

ἀ-βλάβεια, , невредимость, нетленность. позд.

ἀ-βλᾰβής, 2. (βλάβη) безвредный. 2) неповреждённый, невредимый. — нар. ἀβλαβῶς без вреда.

ἀ-βλής, только в ἀβλῆτα, ( priv., βάλλω), не пущенный, новый: ἰόν. Il. 4, 117.

ἄ-βλητος, 2. ( priv., βάλλω), не поражённый. Il. 4, 510.

ἀ-βληχρός, 3. ( proth., βληχρός), слабый; θάνατος тихая, спокойная смерть; νόσος медленная болезнь. эп. позд.

ἀ-βοήθητος, 2. беспомощный. позд.

ἀ-βουκόλητος, 2. соб. то, что не пасут или не стерегут; только Aesch. Sup. 929  ἀβουκόλητον τοῦτ’ ἐμῷ φρονήματι, об этом я не забочусь.

ἀβουλέω, не хотеть.

ἀ-βούλητος, 2. нежеланный, невольный; неприятный. — нар. ἀβουλήτως.

ἀ-βουλία, , отсутствие хорошего совета или решения, необдуманность, нерешимость.

ἄ-βουλος, 2. (βουλή) неблагоразумный, необдуманный. 2) Soph. Trach. 140 соб. не имеющий никакого хорошего совета для кого-л., зложелательный. — нар. ἀβούλως необдуманно, неблагоразумно; прев. ἀβουλότατα.

ἅβρα, , любимая горничная госпожи, наперсница. позд.

ἀ-βρῑθής, 2. (βρῖθος) нетяжёлый. Eur. Sup. 1125.

ἁβρο-βάτης, ου, (ἁβρός, βαίνω), нежной поступью идущий. Aesch. Pers. 1072.

ἁβρό-βιος, 2. живущий в неге, в роскоши. позд.

ἁβρό-γοος, 2. нежно плачущий. Aesch. Pers. 541.

ἁβρο-δίαιτος, 2. (δίαιτα) ведущий изнеженный образ жизни, живущий в неге; τὸ ἁβροδίαιτον изнеженный образ жизни.

ἁβρο-κόμης, ου, , имеющий нежные, роскошные волоса; с роскошными листьями: φοίνιξ поэт.

ἄ-βρομος, 2. ( intens., βρόμος), весьма шумный, шумящий. Il. 13, 41.

ἁβρό-πηνος, 2. тонкотканный, др. чт. вместо ἁβρότιμος.

ἁβρό-πλουτος, 2. пышно-богатый. Eur. I. T. 1148.

ἁβρός, 3. нежный, роскошный, великолепный; изнеженный; τὸ ἁβρόν изнеженный, роскошный образ жизни. — нар. ἁβρῶς нежно.

ἁβροσύνη, , поэт. вм. ἁβρότης.

ἀβροτάξομεν, сосл. ао. 1. как бы от ἀβροτάζω, заблудиться, ἀλλήλοιν заблудившись разойтись, потерять из виду друг друга. Il. 10, 65. — ср. ἀμβροτεῖν.

ἁβρότης, ητος, , нежность, изнеженность, роскошь, пышность, великолепие.

ἁβρό-τῑμος, (τιμή) роскошный и ценный. Aesch. Ag. 690.

ἄ-βροτος, 2. бессмертный, божественный. эп. поэт. 2) безлюдный. Aesch. Prom. 2

ἁβρο-χίτων, ωνος, 2. с нежным или мягким хитоном; с мягкими покрывалами: εὐναί. поэт.

ἄ-βροχος, 2. ( priv., βρέχω) неорошённый, сухой, безводный. поэт. позд.

ἁβρῡ́νω (ἁβρός), делать пышным, наряжать пышно, окружать пышностью, τινά. поэт.; об. ср. з. шеголять, тщеславиться, хвастать, гордиться, τινί.

ἄ-βρωτος, 2. (βιβρώσκω) несъедобный, позд.

Ἄβῡδος, , [Абидос,] город у Геллеспонта, в М. Азии. Ἀβυδηνός, абидосец.

ἄ-βυθος, 2. = ἄβυσσος.

ἄ-βυσσος, 2. бездонный, глубокий, неизмеримый; ἡ ἄβυσσος Н. З. бездна, ад.

ἀγάασθαι, ἀγάασθε, от ἀγάομαι.

ἄγαγον, ἀγαγεῖν от ἄγω.

ἀγάζω, досадовать, сердиться, Aesch. Sup. 1062; чаще в ср. з. ἀγαζομαι, см. ἄγαμαι. поэт.

ἀγαθο-ειδής, 2. (εἶδος) имеющий вид хорошего, благовидный.

ἀγαθοεργέω, творить добрые дела. Н. З.

ἀγαθο-εργίη, , хорошее или славное дело, отличие, заслуга. ион.

ἀγαθο-εργός, 2. делающий добро; ἀγαθοεργοί назывались у Лакедемонян пять отличнейших всадников, избиравшихся ежегодно и назначавшихся для посольств.

ἀγαθοποιέω, благодетельствовать, творить добро. Н. З.

ἀγαθο-ποιία, , совершение добрых дел. Н. З.

ἀγαθο-ποιός, 2. творящий добро; праведный. Н. З.

ἀγαθός, 3. хороший (в физическом и нравственном отношении, о лицах и предметах), добрый, благородный (по происхождению и нравственно), храбрый (особ. у Гомера); вооб. отличный, превосходный, славный; (о предметах) хороший, полезный, счастливый; οἱ ἀγαθοί хорошие, знатные, аристократы; τὸ ἀγαθόν и τὰ ἀγαθά благо и блага (как вещественные, так и нравственные, как то: богатства, выгоды и т. п.); εἰς ἀγαθόν и ἐπ’ ἀγαθῷ, к добру, к пользе, к счастью; ἀγαθόν ἐστι, с след. в. с неопр. хорошо, полезно; иногда личная конструкция: αἰδὼς οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι вм. οὐκ ἀγαθόν ἐστιν αἰδῶ παρεῖναι. Для ближайшего определения ставится или в. отн. (как у Гомера) ἀγαθὸς βοήν, или же (как у атт.) εἴς, κατά, πρός, περί τι, ἔν τινι, или неопр. ἀγαθὸς μάχεσθαι. — Срав. ἀμείνων, βελτίων, χρείσσων, λῴων, лучше, прев. ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος, λῷστος, наилучший, самый хороший. ср. ἄγα-μαι.

ἀγαθουργέω = ἀγαθοεργέω. Н. З.

ἀγαθωσύνη, , доброта, доброжелательство. Н. З.

ἀγαίομαι, побочная форма от ἀγάομαι (ἄγαμαι), только н., негодовать, τί на что, τινί на кого. эп.

ἀγα-κλεής, 2., р. ἀγακλῆος (ἄγαν, κλέος), весьма славный. эп. поэт.

ἀγα-κλειτός, 3. эп. поэт., и ἀγακλῠτός, 3. эп. = ἀγακλεής.

ἀ-γάλακτος, 2. ( priv., γάλα) соб. без молока; отнятый от матери. поэт.

ἀγαλλίασις, εως, , радость. Н. З.

ἀγαλλιάω, чаще в ср. з. ἀγαλλιάομαι с ао. ср. з. и стр., радоваться, ликовать. Н. З.

ἀγάλλω, б. ἀγαλῶ, неопр. ао. 1. ἀγῆλαι, украшать, прославлять. — об. ср. з., только в н. и пр. н., украшаться; красоваться, блистать; радоваться, восхищаться; гордиться; τινί или ἐπί τινι, а также с прич. — ср. з. в знач. дей. Eur. Bacch. 157. — см. ἀγλαός (◡– –).

ἄγαλμα, ατος, τό, украшение; статуя (особ. богов).

ἀγαλμάτιον, τό, уменьш. от ἄγαλμα. позд.

ἀγαλματο-ποιός, , делающий статуи, ваятель, скульптор.

ἄγᾰμαι, (кор. ἀγαϝ), б. ἀγάσομαι (эп. σσ), ао. стр. ἠγάσθην, эп. аор. ср. з. ἠγασάμην или ἀγασάμην (σσ). (впрочем Dem. 18, 204 ἀγάσαιτο), удивляться, изумляться, τινά или τί кому или чему; τινά τινος кому-л. по причине чего-л.; τινὸς ὅτι или р. прич. удивляться тому, что...; τινί или ἐπί τινι восхищаться, быть довольным чем-л. 2) досадовать, негодовать, сердиться, завидовать, τινί, περί τινος, τί с неопр., с след. οὕνεκα (В знач. 2) эп.; в прозе редко). — ср. ἄγη.

Ἀγαμέμνων, ονος, , Агамемнон, царь Микен, предводитель греков во время Троянской войны. — прил. Ἀγαμεμνόνιος, 3. и -ειος, 3., эп. Ἀγαμεμνόνεος, 3. агамемнонов.

Ἀγαμεμνονίδης, ου, , сын Агамемнона, Орест.

ἀγαμένως, нар. от прич. ἀγάμενος (ἄγαμαι), с удивлением, с восхищением.

ἀγαμίον δίκη суд против безбрачия. позд.

ἄ-γᾰμος, 2. неженатый; поэт. незамужняя; поэт. γάμος ἄγαμος брак не брак, т. е. несчастный брак.

ἄγαν, нар., слишком, чересчур, очень; μηδὲν ἄγαν ne quid nimis; с чл. , , τὸ ἄγαν, излишний, слишком большой, напр. ἡ ἄγαν ἐλευθερία слишком большая свобода. (◡–)

ἀγᾰνακτέω, (ἄγαν, ἄγω?) соб. быть слишком возбуждённым или раздражённым (напр. о молодом вине: бродить); об. быть недовольным чем или кем, досадовать, сердиться на кого или что, τινί, ἐπί τινι, διά τι, περί τινος, ὑπέρ τινος, πρός τινα или с в. мест. ср. рода; следует также εἰ, ὡς, ὅτι, или же прич.

ἀγανάκτησις, εως, , раздражение (физическое), περὶ τὰ οὖλα раздражение в дёснах при прорезывании зубов; об. негодование, досада; ἀγανάκτησιν ἔχειν τινί давать повод кому-л. к досаде.

ἀγανακτητικός, 3. раздражительный, недовольный.

ἀγανακτητός, 3. возбуждающий негодование.

ἀγάν-νῐφος, 2. (νίφω) весьма снежный. эп.

ἀγᾱνόρειος, 3. дор. вм. ἀγηνόρειος = ἀγήνωρ. Aesch. Pers. 1026.

ἀγανός, 3. (см. γάνος, γάνυμαι) кроткий, любезный; ἀγανὰ βέλεα кроткие стрелы Аполлона и Артемиды, потому что им приписывали смерть скорую, без боли. — нар. ἀγανῶς кротко. — эп. поэт. (◡◡◡)

ἀγανοφροσύνη, , кротость, любезность. эп.

ἀγανό-φρων, 2. (φρήν) кроткий, ласковый. эп.

ἀγάομαι, побочная форма от ἄγαμαι, изумляться, завидовать, с завистью смотреть. эп.

ἀγᾰπάζω и ἀγαπάζομαι, только в н. и пр. н. = ἀγαπάω, ласково принимать или встречать, ласкать, оказывать ласку или любовь, τινά; νέκυν оказывать последние почести покойнику. эп. поэт.

ἀγᾰπάω, любить, τινά или τί; принимать ласково, приветствовать, оказывать любовь (эп. чаще ἀγαπάζω); τὶ ἀντί τινος или πρό τινος ценить что-л. выше чего, предпочитать. 2) довольствоваться, быть довольным, τί, τινί чем-л.; или с след. εἰ, ὅτι или с прич., реже с неопр.

ἀγάπη, , любовь; αἱ ἀγάπαι братские трапезы первых христиан. Н. З.

ἀγᾰπήνωρ, ορος, , прил., (ἀγαπῶν ἠνορέην) мужественный, храбрый. эп.

ἀγάπησις, εως, , любовь, πρός или περί τινα.

ἀγαπητικός, 3. склонный к любви; ἀγαπητικόν τι какая-то наклонность к любви. позд.

ἀγαπητός, 3. (ἀγαπάω) любимый, дорогой; ἤθη любезный, приятный характер. 2) ἀγαπητόν (ἐστιν), εἰ (ἐάν) — следует быть довольным, если —; довольно, если —. нар. ἀγαπητῶς с любовью, охотно; с трудом, едва: ἀγαπητῶς σωθείς; ἀγαπητῶς ἔχειν быть довольным.

ἀγάρροος, 2. (ἄγαν, ῥόος от ῥέω) сильно текущий. эп.

ἀγάστονος, 2. (ἄγαν, στένω) сильно стонущий. эп. поэт.

ἀγαστός, 3. (ἄγαμαι) достойный удивления.

ἀγαυός, 3. (ἄγαμαι) соб. достойный удивления; славный, благородный. эп. поэт.

ἀγαυρός, 3. (γαῦρος) гордый, пышный. — нар. прев. ἀγαυρότατα со всей пышностью. ион.

Ἀγβάτανα, ων, τά, ион. вм. Ἐκβάτανα.

ἀγγαρεύω, принуждать, τινά τι кого-л. к чему (соб. быть ἄγγαρος, курьером; поступать по-курьерски, грубо, насильственно). Н. З.

ἀγγαρήιος, , ион. вм. ἄγγαρος.

ἀγγαρήιον, τό, почта персидская. Her. 8, 98.

ἄγγᾰρος, , курьер (персидское слово). 2) как прил., ἄγγαρον πῦρ вестовой, сигнальный огонь. Aesch. Ag. 282.

ἀγγεῖον, τό (ἄγγος), сосуд.

ἀγγελία, , эп. ион. -ίη, известие, весть; послание, посольство; эп. ἀγγελίην ἐλθεῖν отправиться послом (ср. ὁδὸν ἐλθεῖν); эп. ἀγγελίης ἐλθεῖν прийти ради вести или для того, чтобы принести весть, т. е. прийти вестником. Il. 13, 252 и 15, 640 (в этих местах другие принимают ἀγγελίης не за р. от ἀγγελίη, а за им. ὁ ἀγγελίης вестник.

ἀγγελιη-φόρος, , ион. вм. ἀγγελια-φόρος, вестник, докладчик.

ἀγγέλλω, б. ἀγγελῶ, ион. эп. ἀγγελέω; ао. 1. ἤγγειλα (редко ао. 2. ἤγγελον); ао. стр. ἠγγέλθην (редко, позд. ἤγγέλην) и пр., извещать; τινί τι кого о чём; περί τινος, эп. τινά, о ком; следует также ὅτι, ὡς, или в. с неопр., или в. с прич.; в стр. личная конструкция: ἡ μάχη ἤγγελται ἰσχυρὰ γεγονέναι возвещено, что сражение было сильное; πόλεμον ἀγγέλλειν, объявлять войну. — Ср. з. ἀγγέλλομαι, Soph. Ai. 1376 объявляю (от себя).

ἄγγελμα, ατος, τό, весть.

ἄγγελος, , вестник, посол. 2) Н. З. ангел.

ἀγγήϊον, τό, ион. вм. ἀγγεῖον.

Ἀγγίτης, ου, , Ангист, приток Стримона.

ἄγγος, εος, τό, сосуд; ос. урна (с прахом усопшего). эп. ион. поэт.

Ἄγγρος, , река в Иллирии, ныне Дрина.

ἄγε, ἄγετε соб. пов. от ἄγω, как межд., ну! скорей! давай вот! — при пов. и сосл. для усиления приказания или воззвания.

ἀγείρω, б. ἀγερῶ, ао. ἤγειρα, пр. с. ἀγήγερκα, пр. с. стр. ἀγήγερμαι, ао. стр. ἠγέρθεν, эп. ао. 2. ср. з. ἀγερόμην, неопр. ἀγερέσθαι, прич. синк. ἀγρόμενος, собирать; в стр. и ао. 2 ср. з. собираться; эп. ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη, соб. дух собрался у него опять в груди, т. е. он собрался опять с духом; эп. ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη жизнь или сознание вернулось в сердце. b) собирать милостыню, приношения, подаяния. ()

ἀ-γείτων, ον, 2. без соседей, одинокий. поэт. позд.

ἀγελαιο-κομική, , подр. τέχνη, (κομέω) умение ухаживать за стадом, уход за стадом. Pl.

ἀγελαῖος, 3. (ἀγέλη) принадлежащий к стаду, пасущийся в стаде; живущий стадом: ἰχθύες ἀγελαῖοι рыбы, плывущие стадами. 2) принадлежащий к толпе, простой.

ἀγελαιο-τροφία, , кормление стада. Pl.

ἀγελαιο-τροφικός, 3. относящийся к кормлению стада: ἡ ἀγελαιοτροφική, подр. τέχνη. Pl.

ἀγελαρχέω (ἀγελάρχης), быть во главе стада, толпы; предводительствовать, τινός. позд.

ἀγελ-άρχης, ου, (ἄρχω), предводитель стада, толпы. позд.

ἀγελαστί, нар., без смеха.

ἀγέλαστος, 2. ( priv., γελάω) не смеющийся, угрюмый; не смешной, печальный. поэт. позд.

ἀγε-λείη, (ἄγω, λεία) уводящая добычу, добычница, эпит. Афины. эп.

ἀγέλη, , (ἄγω) стадо, толпа. — В Спарте и Крите так назывались отделения мальчиков, вместе воспитывавшихся. ()

ἀγεληδόν, нар., стадами, толпами. эп. ион. позд.

ἀγέληφι, эп. д. от ἀγέλη.

ἀγέμεν, эп. вм. ἄγειν от ἄγω.

ἁγεμών, дор. вм. ἡγεμών

ἄγεν, эп. вм. ἐάγησαν от ἄγνυμι.

ἀ-γενεαλόγητος, 2. без родословной, тёмного происхождения. Н. З.

ἀ-γένειος, 2. (γένειον) безбородый.

ἀ-γενής, 2. (γένος) нерождённый. 2) безродный, неблагородный, простой, низкий. (В последнем значении более употребляется ἀγεννής.)

ἀ-γένητος, 2. (γίγνομαι) нерождённый, не имеющий начала. 2) не совершившийся, несуществующий, невозможный.

ἀ-γεννής, 2. (γέννα) неблагородный, простой, низкий, трусливый. — нар. ἀγεννῶς, неблагородно, низко; немужественно, робко.

ἀ-γέννητος, 2. (γεννάω) нерождённый. поэт. 2) незнатный, неблагородный. поэт.

ἁγέομαι, дор. вм. ἡγέομαι; τὰ ἁγημένα постановления, обычаи.

ἀγέομαι, ион. вм. ἀγάομαι. Her. 8, 69.

ἀ-γέραστος, 2. (γέρας) без почётного дара, лишённый почётного дара, ненаграждённый. эп. поэт. позд.

ἄγερθεν, эп. вм. ἠγέρθησαν, от ἀγείρω.

ἄγερσις, εως, (ἀγείρω), собирание, сбор. ион.

ἀγέρωχος, 2. мужественный, или же: славный, пышный. эп. поэт.; у позд. гордый, надменный, дикий. (м. б. от ἀγείρω и ὄχος, соб. собирающий колесницы).

ἄ-γευστος, 2. (γεύομαι) неотведавший, неиспытавший. 2) позд. неотведанный, неиспытанный.

ἀ-γεώργητος, 2. невозделанный. позд.

ἄγη, (ἄγαμαι), удивление, изумление. эп.; зависть. ион. ()

ἀγή, (ἄγνυμι), ломка; обломок, развалина. поэт.

ἄγη, эп. вм. ἐάγη от ἄγνυμι.

ἀγηγέραται, ἀγηγέρατο, 3 мн. пр. с. и д. пр. стр. ион. от ἀγείρω.

ἀγηλατέω и ἁγηλατέω (ἄγος ἐλαύνειν), изгонять что-л. нечистое; изгонять кого-л. из отечества. Her. 5, 72 и Soph. O. R. 402.

ἄγημα, τό (ἡγέομαι, дор. вм. ἥγημα), передовая, отборная часть войска, гвардия, cohors praetoria. (У Xen. о спартанцах; позд. о македонской гвардии, пешей и конной.)

ἀγηνορίη, , мужество; неукротимость, упорство. эп.

ἀγήνωρ, ορος, , как прил. (ἄγαν, ἀγήρ) весьма мужественный, отважный; неукротимый, высокомерный, упорный. эп. ()

Ἀγήνωρ, ορος, , Агенор, царь Сидона, отец Кадма. Ἀγηνορίδης, ου, , сын Агенора, Кадм; οἱ Ἀγηνορίδαι Фиванцы.

ἀγήνοχα, см. ἄγω.

ἀ-γήρᾰος, 2. (γῆρας) нестареющий, неувядаемый. эп. поэт.

ἀ-γήρατος, 2. и ἀ-γήρως, ων, в прозе вм. ἀγήραος.

ἀγητός, 3. (ἄγαμαι) удивительный, достойный удивления. эп. ()

ἁγήτωρ, , дор. вм. ἡγήτωρ.

Ἀγιάδαι или Ἀγίδαι, οἱ, потомки царя спартанского Агиса (Ἆγις), сына Еврисфена.

ἁγιάζω, (ἅγιος) = ἁγίζω. Н. З.

ἁγιασμός, , освящение, очищение. Н. З.

ἁγίζω (ἅγιος), освящать, посвящать. поэт. позд.

ἀγῑνέω, ион. и эп. вм. ἄγω, вести, гнать; нести, приносить: ὕλην. — эп. ἀγινέμεμαι, вм. ἀγινεῖν, пр. н. учащ. ἀγίνεσκον. — Ср. з., ион. = дей. велеть привести.

ἅγιος, 3. (ἅγος), святой, священный, посвящённый, τινός кому-л.; чистый, непорочный; в Н. З. τὸ ἅγιον святыня, храм, τὰ ἅγια ἁγίων святая святых. (ᾰγῐ)

ἁγιότης, ητος, , святость. Н. З.

ἁγιστεία, , священный обряд; ἡ περὶ τὸ πῦρ ἁγιστεία священное служение огню (весталок).

ἁγιστεύω, соб. исполнять священные обряды; в пер. вести жизнь святую, жить непорочно.

ἁγιωσύνη, , святость. Н. З.

ἀγκ-, эп. поэт. вм. ἀνακ- в сложных словах, состоящих из ἀνά- и слова, начинающегося с κ, напр. ἀγκεῖσθαι вм. ἀνακεῖσθαι.

ἀγκάζομαι (ἀγκάς), брать на руки, поднимать. Il. 17, 722.

ἄγκᾰθεν (ἀγκάς), на руки; опершись на локти. Aesch. Ag. 3 (по др. = ἀνέκαθεν сверху). поэт.

ἀγκαλέω, поэт. вм. ἀνακαλέω.

ἀγκᾰ́λη, (ἀγκάς), об. во мн., локоть, рука, ἐν ταῖς ἀγκάλαις φέρειν носить на руках; в пер., поэт., объятие, лоно, πόντιαι ἀγκάλαι морские бухты.

ἀγκᾰλίς, ίδος, , локоть, рука, об. во мн. — эп. 2) позд. охапка, вязанка.

ἀγκάς, нар. (ср. лат. uncus, aduncus) на руки, в объятия. эп. (–◡)

ἀγκιστρεία, , ужение рыбы.

ἀγκιστρευτικόν, τό, ужение рыбы. Pl.

ἄγκιστρον, τό, крючок удочки; вооб. крючок. — ср. ἄγκος.

ἀγκιστρόω, загибать крючком, снабжать крючком. позд.

ἀγκλίνας, эп. вм. ἀνακλίνας от ἀνακλίνω.

ἀγκοίνη, , об. во мн. = ἀγκάλη. эп.

ἄγκος, εος, τό, долина, ущелие (соб. изгиб, ср. ἀγκών).

ἀγκρεμάννυμι, эп. вм. ἀνακρεμάννυμι.

ἄγκρῐσις, поэт. вм. ἀνάκρισις.

ἀγκύλη, , ремень в виде петли на копье; поэт. копьё. b) тетива лука. поэт. c) вооб. ремень, петля (ремня, верёвки, каната). (соб. кривизна, см. ἀγκύλος; ).

ἀγκύλιον, τό, = лат. ancīle. Plut. Num. 13.

ἀγκῠλο-μήτης, р. εω, вм. ου, , как прил. (μῆτις), соб. кривоумный, т. е. хитроумный, хитрый. эп.

ἀγκυλό-πους, -πουν, р. -ποδος, кривоногий; ἀγ. δίφρος sella curūlis. позд.

ἀγκύλος, 3. кривой, изогнутый. эп. поэт. позд. — ср. ἄγκος, ἀγκάς.

ἀγκῠλό-τοξος, 2. вооружённый кривым луком. эп.

ἀγκῠλο-χείλης, 2. χεῖλος) с кривым клювом. эп.

ἀγκῠλωτός, 3. (ἀγκυλόω) загнутый; ἀγκυλωτὰ Θετταλῶν στοχάσματα, Eur. Bacch. 1205, копья фессалийцев, метаемые с помощью ремня (ἀγκύλη), или вернее: стрелы ф. с крючкообразными остриями.

ἄγκῡρα, , лат. ancora, якорь; ἄγκυραν βάλλειν, καθιέναι, μεθιέναι, бросать якорь; ἄγκυραν ἀνασπᾶν, αἴρεσθαι поднимать якорь; ἐπ’ ἀγκύρας ὁρμεῖν, ἀποσαλεύειν стоять на якоре; ἐπ’ ἀγκύραιν δυοῖν ὁρμεῖν стоять на двух якорях (поговорка = сидеть на двух стульях); в пер. опора, надежда.

ἀγκύριον, τό, уменьш. от. ἄγκυρα.

ἀγκυρουχία, , (ἄγκυρα, ἔχω) стояние на якоре. Aesch. Sup. 766.

ἀγκών, ῶνος, , локоть, изгиб руки. 2) вооб. изгиб, угол, углубление; ἀγ. ποταμοῦ изгиб, рукав реки; τείχεος угол, выступ стены; закоулок, angulus, regio, Soph. Ai. 805 (по др. ущелье, долина). — γλυκὺς ἀγκών милое притворство (?). ср. ἀγκάλη.

ἀγλᾰΐα, ион. ίη, , краса, красота, блеск; эп. ἀγλαίας φορέειν выставлять на вид наружный блеск; радость, наслаждение, веселие. эп. поэт. (в атт. прозе только у Xen.).

ἀγλᾰΐζω (ἀγλαός), делать блестящим, украшать. — Чаще в ср. з. украшаться, блистать, радоваться; неопр. б. ἀγλαιεῖσθαι. эп. поэт.

ἀγλάισμα, τό, украшение. поэт.

ἀγλᾰό-καρπος, 2. с прекрасными плодами. эп. поэт.

ἀγλᾰός, 3., атт. также 2, блестящий, прекрасный, великолепный, славный; ὕδωρ чистая вода. эп. поэт.

Ἀγλαυρίς, ίδος, , дочь Аглавры (Ἄγλαυρος, , дочь Кекропса).

ἀγλᾰ-ώψ, ῶπος, , , блестящий, сияющий. Soph. O. R. 214.

ἄ-γλωσσος, 2. (γλῶσσα) без языка, немой. поэт. позд. 2) = βάρβαρος. Soph. Tr. 1060.

ἄγμα, ατος, τό (ἄγνυμι), обломок. позд.

ἀγμός, (ἄγνυμι), обрыв. поэт.

ἄ-γναμπτος, 2. негибкий, непреклонный, неумолимый. поэт. позд.

ἄ-γναπτος, 2. позд. и ἄγναφος, 2. (γνάπτω) неваленный, свежий, новый.

ἁγνεία, (ἁγνεύω), святость, чистота, непорочность, целомудрие. 2) очищение религиозное.

ἅγνευμα, τό, целомудрие, поэт.

ἁγνεύω, быть святым, непорочным, чистым, τινός быть чистым от чего или незапятнанным чем-л.; ἁγνεύουσι μηδὲν ἔμψυχον κτείνειν, Her. 1, 140, полагают в том святость, чтобы не убивать и пр.

ἁγνίζω, (ἁγνός), освящать, очищать, умывать; πυρί освящать огнём, сожигать. поэт. позд.

ἅγνισμα, τό, очистительное средство, очищение. поэт.

ἁγνισμός, , очищение. позд.

ἀγνοέω, б. -ήσω и -ήσομαι (в стр. знач. Dem. 18, 249), ао. ἠγνόησα и пр. ( priv. и γνο, ср. γιγνώσκω), не знать, не ведать, не понимать, не замечать, τί, περί τινος; следует также ὅτι, ὡς, εἰ или реже в. с прич.; οὐκ ἀγνοεῖν не незнать, т. е. хорошо знать; — стр. ἀγνοοῦμαι обо мне не знают, меня не понимают. 2) заблуждаться, ошибаться; τὰ ἀγνοούμενα заблуждения, ошибки.

ἄγνοια, , неве́дение, незнание; ошибка (др. атт., например у Soph., ἀγνοία).

ἀγνοιέω, эп. вм. ἀγνοέω.

ἁγνό-ρῠτος, 2. свято, чисто текущий. Aesch. Prom. 435.

ἁγνός, 3. (ἁγ, см. ἅγιος) святой, священный, чистый, непорочный; τινός или ἀπό τινος чистый (свободный) от чего, незапятнанный чем-л.; поэт. χῶρος οὐχ ἁγνὸς πατεῖν место, по которому ходить грешно, непозволено; поэт. очищенный от греха, expiātus, Soph. Tr. 258. — нар. ἁγνῶς свято, чисто; ἁγνῶς ἔχειν быть незапятнанным, чистым.

ἄγνος, , vitex castus, непорочный агнец (деревцо).

ἁγνότης, ητος, , святость, целомудрие. Н. З.

Ἀγνούσιος, , агнусиец, из аттического дема Ἀγνοῦς, οῦστος, .

ἄγνῡμι, б. ἄξω, ао. 1. ἔαξα, эп. ἦξα; пр. с. ἔαγα; ао. 2 стр. ἐάγην, эп. ἄγην (кор. ϝαγ) ломать (ао. сломать), сокрушать. — стр. ломаться, быть сломанным; ἔαγα я сломан. — эп. ион.; атт. об. κατάγνυμι (εᾰγην, но . Il. 11, 559).

ἀγνωμονέω (ἀγνώμων), быть неразумным; поступать неразумно, несправедливо, дурно, πρός τινα, εἴς τινα, περί τινα или τί. — стр. быть обижаемым.

ἀγνωμοσύνη, , неразумение, невежество; безрассудность, необдуманность; несправедливость; во мн. недоразумения, заблуждения, напр. Xen. An. 2, 5, 6.

ἀ-γνώμων, ον, 2. (γνώμη) неразумный, глупый; несведущий, не понимающий, τινός; несправедливый, суровый; непризнательный, неблагодарный. — нар. ἀγνωμόνως неразумно, несправедливо; ἀγνωμόνως ἔχειν быть неразумным.

ἀ-γνώς, ῶτος, , , ( priv., γιγνώσκω) неузнанный, неизвестный, τινί; поэт. ἀγνὼς δόκησις λόγων неверное предположение молвы. 2) незнающий, неведающий, τινός.

ἀγνωσία, , незнание. 2) неизвестность.

ἀγνώσ(σ)ασκε, Od. 23, 95, ао. учащ. от ἀγνοέω, сокр. из ἀγνοήσασκε.

ἄ-γνωστος, 2. неузнанный, неузнаваемый; ἀγνωστότατοι γλῶσσαν, Thuc. 3, 94, самые непонятные по языку своему.

ἄ-γνωτος, 2. неизвестный. Soph. O. R. 58.

ἀγ-ξηραίνω, см. ἀναξηραίνω.

ἀ-γονία, , бесплодность. позд.

ἄ-γονος, 2. нерождённый. эп. поэт. 2) нерождающий, бесплодный.

ἄ-γοος, 2. неоплаканный. Aesch. Sept. 1063.

ἀγορά, , ион. эп. ἀγορή (ἀγείρω), собрание, ос. народное собрание (у Гомера отличается от βουλή, совета царей; атт. в этом значении употребляется ἐκκλησία); эп. ἀγορὴν καθίζειν, τίθεσθαι устраивать народное собрание, λύειν распускать. 2) эп. ион., то, что происходит в народном собрании: совещание, речь; ἀγορὰς ἀγορεύειν говорить речи в народном собрании. 3) об. место собрания, площадь, рынок, базар; ἐν ἀγορᾷ πληθούσῃ в то время, когда площадь полна народом, т. е. от 10 до 12 часов дня; οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς торговцы; позд. ἀγοραί = nūndinae, базарные дни; в пер. торговля, μὴ ἀδικεῖν ἀγοράν не стеснять торговлю; ἀγορὰς καρποῦσθαι пользоваться доходами или пошлинами с рынков. 4) то, что продаётся на рынке: товары, съестные припасы, провиант; ἀγορὰν ἄγειν, κομίζειν, φέρειν, παρασκευάζειν, привозить, приготовлять провиант; παρέχειν предлагать, доставлять провиант; ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ζῆν жить на купленные с рынка припасы; ἀγορᾷ τινα δέχεσθαι допускать кого-л. к рынку, позволять кому-л. покупать на рынке; ἀγορὰν εὐωνίσαι удешевить съестные припасы; ἀγορὰν περικόπτειν отрезывать доставку провианта; ἀγορὰ εὔωνος дешёвый хлеб; ἀγορᾶς ἀφθονία обилие съестных припасов, хлеба. 5) место суда, суд, forum. (◡◡–).

ἀγοράζω, обращаться на рынке, ходить на рынок. 2) покупать, τί; в ср. з. покупать для себя.

ἀγοραῖος, 2. (ἀγορά) относящийся к народному собранию; Ζεὺς ἀγ. Зевс, покровитель народных собраний или форума; θεοὶ ἀγοραῖοι dii forenses, боги, покровительствующие народным собраниям и вообще общественным сношениям. 2) базарный, рыночный; ἀγοραῖοι ἄνθρωποι торговцы (ос. мелкие), чернь. 3) в пер. площадной, низкий, грубый, пошлый. 4) позд. судебный, forensis; αἱ ἀγοραῖοι, подр. ἡμέραι, судебные или присутственные дни, Н. З.; ὁ ἀγοραῖος (ἀνήρ) человек, способный к судебной деятельности, хороший адвокат; Plut. Per. 11. человек, способный к деятельности на форуме, в народных собраниях и судах.

ἀγορανομέω, быть смотрителем рынка (ἀγορανόμος); позд. быть эдилом римским.

ἀγορανομία, , должность смотрителя рынка; позд. эдильство (у римлян).

ἀγορανομικός, 3. относящийся к надзору за рынком; позд. эдильский, aedīlicius.

ἀγορᾱ-νόμος, (νέμω), смотритель рынка (должностное лицо, наблюдавшее за торговлею и порядком на рынке); позд. эдил римский, aedīlis.

ἀγοράομαι, эп. н. 2 мн. ἀγοράασθε, пр. н. ἠγοράασθε, 3 мн. ἠγορόωντο, ао. 1. 3 ед. ἀγορήσατο (ἀγορά), собираться, быть в собрании, совещаться; говорить в народном собрании, вооб. говорить, τινί. эп. ион. поэт.

ἀγόρασις, εως, (ἀγοράζω), покупка.

ἀγόρασμα, τό (ἀγοράζω), товар.

ἀγοραστής, οῦ, , закупщик, раб закупающий провизию для кухни.

ἀγοραστικός, 3. торговый; ἡ ἀγοραστική, подр. τέχνη, торговля.

ἀγορεύω (ἀγορά) говорить в собрании, ос. в народном собрании; вооб. говорить, объявлять, κακόν τι ἀγορεύειν τινά или об. κακῶς ἀγορεύειν τινά говорить дурно о ком, злословить кого; эп. φόβονδ’ ἀγ. советовать обратиться в бегство. — стр. λόγος ἀγορεύεται произносится публичная речь. — Ср. з. велеть объявить. Her. 9. 26.

ἀγορή, ион. вм. ἀγορά; эп. ἀγορῆθεν из собрания, ἀγορήνδε в собрание.

ἀγορητής, οῦ, (ἀγοράομαι), оратор. эп.

ἀγορητύς, ύος, , красноречие. Od. 8, 168.

ἄγορος, = ἀγορά собрание. поэт.

ἄγος, εος, τό (атт. правильнее ἅγος), piāculum. 1) тяжкий грех, требующий очищения, особ. убийство, нарушение священных обрядов; ἄγος θεοῦ грех против бога; ἐν τῷ ἄγει ἐνέχεσθαι быть одержимым тяжким грехом; ἄγος φεύγειν избегать тяжкого греха; ἄγος ἐλαύνειν соб. изгонять грех, т. е. человека, совершившего грех, очищаться от греха изгнанием преступника, expiāre scelus. 2) поэт. человек нечистый, проклятый, запятнавший себя тяжким грехом. 3) очищение от греха, ὡς ἄγος сколько необходимо для очищения себя от греха или для избежания греха. Soph. Ant. 775. ().

ἀγός, οῦ, (ἄγω), полководец. эп. поэт. ().

ἀγοστός, , ладонь, ἑλεῖν γαῖαν ἀγοστῷ схватиться рукою за землю, т. е. умирать. эп. (м. б. вернее: согнутая рука, у позд. = ἀγκών; ).

ἄγρα, , ловля, охота. 2) улов, добыча (◡–).

ἀ-γράμμᾰτος, 2. (γράμμα) неграмотный, неучёный. 2) ненаписанный.

ἄ-γραπτος, 2. = ἄγραφος. Soph. Ant. 454 и др.

ἀγραυλέω (ἄγραυλος), жить на поле, в деревне; ночевать на поле. позд.

Ἀγραυλίδες, др. чт. вм. Ἀγλαυρίδες, Eur. Ion. 23, см. Ἀγλαυρίς.

ἄγρ-αυλος, 2. (ἀγρός, αὐλή) живущий на поле, под открытым небом, в закутах, особ. ночующий на поле; вооб. сельский, дикий. эп. поэт.

ἀγρᾰφίου δίκη, процесс против тех, имена которых вычеркнуты были из списка государственных должников раньше уплаты ими долга.

ἄ-γρᾰφος, 2. неписаный, незаписанный; ἄγραφα νόμιμα законы неписаные, т. е. естественные, нравственные; πόλεις ἄγραφοι города, не записанные в список союзников, нейтральные.

ἄγρει, ἀγρεῖτε, соб. пов. от ἀγρέω, как межд. ну! скорей! живей! эп. см. ἄγε.

ἄγρευμα, τος, τό, наловленное, улов, добыча. 2) поэт. сеть.

ἀγρεύς, έως, , охотник, ловчий; эпит. Вакха, Аполлона. поэт.

ἀγρευτής, οῦ, , = ἀγρεύς. поэт.

ἀγρεύω, ловить, охотиться, τί; в пер. αἷμα ἀγρεύειν гоняться за кровью, жаждать крови; ср. з. = дей. (sibi). ион. поэт. позд.

ἀγρέω = ἀγρεύω, ловить, брать. поэт.

ἀγριαίνω (ἄγριος), делаться диким, сердиться, бушевать, τινί. 2) позд. делать диким, сердить, раздражать; в стр. сердиться.

Ἀγριάνης, , приток р. Ебра во Фракии, ныне Ергена.

ἀγρι-έλαιος, ου, , дикая маслина. позд. Н. З.

ἄγρῐος, 3. (ἀγρός) дикий (о зверях, растениях, местностях и т. п.); в пер. дикий, свирепый, неукротимый: θυμός, μένος; лютый, злой, жестокий; νόσος болезнь лютая, злая, тяжкая; λύπη печаль жестокая, сильная; эп. ἄγρια εἰδέναι быть диким, свирепым. — нар. ἀγρίως дико, свирепо, необузданно, сильно; срав. ἀγριωτέρως

ἀγρῐότης, τητος, , дикость, грубость, свирепость.

ἀγρῐό-φωνος, 2. (ἄγριος, φωνή) говорящий диким, варварским языком. Od. 8, 294.

ἀγρῐόω, делать диким; об. в стр. делаться диким, дичать, свирепеть, сердиться, τινί, πρός τινα, ἐπί τινι; прич. пр. с. стр. ἠγριωμένος рассвирепевший, сердитый.

Ἀγριώνιος, , эпит. Вакха, м. б. = ἀγρεύς.

ἀγρῐ-ωπός, 2. дикий на вид, дико смотрящий, τὸ τοῦ προσώπου ἀγριωπόν дикое выражение лица. поэт. позд.

ἀγρο-βότης, ου, , на поле пасущий. поэт.

ἀγρο-γείτων, ονος, , сосед по полю, по поместью. позд.

ἀγρόθεν, с поля. эп. поэт.

ἀγροικία, (ἄγροικος), жизнь в деревне, деревня (против. πόλις). позд. 2) об. мужиковатость, грубость, неотёсанность.

ἀγροικίζομαι, вести себя мужиковато, грубо.

ἀγροῖκος или ἄγροικος, 2. (ἀγρός, οἶκος) живущий в деревне, деревенский. 2) мужиковатый, грубый, необразованный, неловкий. 3) о местности: дикий, невозделанный, Thuc. 3, 106. — нар. ἀγροίκως по-мужицки, грубо; срав. ἀγροικότερον и -τέρως.

ἀγροιώτης, ου, = ἀγρότης. эп.

ἀγρόμενος, см. ἀγείρω.

ἀγρόν-δε, на поле. эп.

ἀγρο-νόμος, 2. (νέμω) на поле живущий, сельский: νύμφαι; дикий: θῆρες. эп. поэт.

ἀγρός, , лат. ager, поле, деревня (в противоположность городу πόλις); ἐπ’ ἀγροῦ на поле, за городом; οἱ ἐξ ἀγρῶν сельские жители.

ἀγρότειρα, ж. к ἀγροτήρ; αὐλή сельская хижина. Eur. El. 168. (др. чт. вм. ἀγροτέρα от ἀγρότερος).

ἀγρότερος, 3. = ἄγριος, дикий. эп. поэт. 2) ἀγροτέρα Ἄρτεμις сельская Артемида; по др. охотница (от ἄγρα).

ἀγροτήρ, ῆρος, = ἀγρότης; как прил. ἀγροτὴρ κοῦρος сельский юноша (Гермес, так как он воспитан был в Аркадии). Eur. El. 463.

ἀγρότης, ου, , сельский житель; как прил. сельский, деревенский. эп. поэт.


(продолжение следует)