Страница:Военная энциклопедия Том 1 (1911).djvu/225

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница не требует вычитки


Г_ , ’ *к «гмомнэмзцаоэ «га бятэйэтк&цнмдА отбяон отмэкіхЦвтэП Э <пшШ

  • даа
    • .л< вы. вкчв_ > 81

це.г{ ишцщы ыаыы*С> Ю*микх>4в. квш»іи<.і № ->»ССТЖЮ»Ь Д<Г йй ніжмрглш к ікрсхяи) .28 вэАе»«д кдцю. вшиімо<М ( ^ щшждаѵзмв,-* і* «вюедвП .68 .(-•* 0>С); ишшфіі М л%т<К>щ клл иажмютО ТЬ .Вовуаш;') мгці. шдмкфЭ» л>,тш<я <ц.іа«е .рмоД <№ ы'іф »н в».ь імкрігівііі і С Й4фЮ йммімхвмкШ .81 иил хууі мь* ѵляІкжщЧ Ы йк<(г,.> йм««>опгтШ 7Г ямгм^юак мимхьт жіШ #1 яи»ті«г«і>Г' и явіюішѵТГ <№ ««в,*изі*>»-<»ипЛМ. К йвпгомгО 21 кшшіт')' імаюо»ііЧрю»в 82 .«иоц;>гдя эшилнииц# 82. вэіг.ітй Йвфю ШжгомняякіМ .32 яиыэаиніѵэллипыііыгііѵв; Г. Ж щшнеуіГіі 72 .д іюіілл» .гжчкпчмрѵЛІ Г 2 Ш, нимгк^лэім* тно*5П*«.<.*)Г 2 лжямн«* мтя нлц .кіыгоІГ/ Я нл-жмст Шнтн«7и<пК/' |1 .2 Ш »««іін?)'г>ин< ■щ«*г]іроі>ц.О й нчннллй йынноягаМ' Щ.ін.миѵв); <1 [< Ш «нжщоіѵінм іилѵртігщу') 7 .нптмілн (ЙнтіэмнЙІ 8 .. ЛИвО> й аиткцііі йопяшмыцгО 04 птгоийЙ" І!і ■ннниі ііійиітурчиЯІ 21 іиртог) н- ніінжоткцмі .итпіів .81 ІІІІЖіОРІТЭНМі аивоцрэо (ПвНЧЭПБІ ннйоятзвсрп ЙОТБИВН +НВПІТ э, 0(Ѵ^ыяядовм амтьі' К! э.ОІХ.йі- влвтэ иьыиО-.М' ол ло«ѵэ н** .и^нвтМ .! нтоэиа- э й-іиці а*#ы» н< кыиюіиГддооавігтД .21: л)ИХ(К*1 ю#злэ**т н> (Ььэлюм,- ,силм».Э .32 нымьынэиуцтэнн .кенцітвМ ЕІі .тіюьуэ кмі «истпвтэ йитиадКЭ - .э, ОІХ.ОІ' кмйЫні)...%: нЦиѵэінмщ нивохон Н. 02IX '«« 'т э.ШХЭД кеиээмиыіх.эМ'.72 -тиэс-ѵ. .квхээмитэег.ііонкімьв і 14 ок ннвлуэ клді яяіяшвс <• >,01X02' ыиніііуИ Ж' .киаойвіиі н ккмоэнно. _ .'д&У'№А ок квамвлэ .ахмтгощвТО е»А I; .0®, ививгэ квмоэимотивіДѵ .оі квмэцэтэіім нвивь-лтючтэолу. > , ЛІбХ'Ѳв*> ) ОБ .э-ЗІХ08 -вгэ• м»тоЗк|<го• Йот.Ают'.• віш ОйкідвцтэшіНіийв квиаво 1.ІЕ кглу вделнЭ .31 ,э'8К®' іл _ пэиоы.нвргіг-.вдос-нэ яод Пе$бЭ .28 вьс. еэіт. вьвгяэ нм. отэЗѢЛ- .ТI• . ООІХ іУАнвог.ѵэкг.т.гіннг.г.»і .& -отэ . КВ.УЭ ,к)і)ілэ*)і..іч»ичн:к)іл1и > .СБ .нггтонЛодвм йонлглтмвщоэ квиыютвлгіфотюод іи;ѵ>ит)х.>>е* .< кв*ш.эі.ом н,; квнйкг. л гишжгуа яишічбтэ > .гмоБ 81 .квыэоэтэвм _ -ѵр кев, гщцнгё пвоавв' ілиыіввкги имоіі (М ‘ -иодуіуг н> кКналэтом-оіжягЛ -й«№«аджішэт: 000& ол .тимд. ыдТ кывомиД 02 • • <іш н тоі(і& .та.«Гжил ІЬимлойо .'0вХ'003)<«и»э(игоии|Я' ІС кіѵлвіэ квыээмткм#»им• ■ Ч»од, іннв: '0»>; '000 <ииэои-и»»4а!.22 кв»мвотно<ггэ<«у5 квИвйаП.О кынііэтновтэодуэюнтніолиЧ! ЗБ нгмишмчо, кв* гшж І»м»>И' й.‘ . '> (в$уЯ .ікивгвжѵг.э гииввуя кммглтнтттэвлуО .<п