Литургия Преждеосвященных Даров

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Литургия Преждеосвященных Даров
автор неизвестен
См. Литургия Преждеосвященных Даров.
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедия Wikidata-logo.svg Данные


БоЖЕ́СТВЕННАѦ СЛУ́ЖБА ПРЕЖДЕѠСВЯЩЕ́ННЫХЪ.

Егда имать священнодействовати Преждеосвященную, вшед во святилище облачится во священническую одежду, назнаменуяй, и целуяй токмо, ничтоже приглаголя, разве: Го́споду помо́лимся, над единою коеюждо одеждею.

И взем диакон время исходит, и став на обычном месте, возглашает:

Благослови́ Влады́ко.

Священник, стоя пред святою трапезою во олтари, возгласно глаголет:

Благослове́но Ца́рство Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся: трижды.

И глаголет предначинательный псалом.

Священник же глаголет молитвы светильничныя, сиречь вечерния, с четвертыя молитвы, зане три первыя по ектениах глаголются.

По исполнении же псалма, глаголет диакон ектению.

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва перваго антифона:

Го́споди ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́ве и многоми́лостиве, внуши́ моли́тву на́шу и вонми́ гла́су моле́ния на́шего. Сотвори́ с на́ми зна́мение во бла́го, наста́ви нас на Путь Твой, е́же ходи́ти во И́стине Твое́й, возвесели́ сердца́ на́ша, во е́же боя́тися и́мене Твоего́ свята́го. Зане́ ве́лий еси́ и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, си́лен в ми́лости, и благ в кре́пости, во е́же помога́ти, и утеша́ти, и спаса́ти вся упова́ющия во и́мя свято́е Твое́.

Возгласно:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь, и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И по возгласе, стихословится:

Ко Го́споду внегда́ скорбе́ти ми:

Бываемым и поклоном на Аллилуиа. На коемждо же антифоне бывает ектения малая от диакона и возглас от священника. Наченшуся же стихословию, отходит священник во святое предложение и взем Преждеосвященный Хлеб от хлебоносца, полагает и́ со благоговением многим во святый дискос, вложив во святую чашу вино и воду обычно, ничтоже глаголя. И взем кадильницу, кадит звездицу и покровы, и покрывает я́, ничтоже отнюд глаголя, ниже молитву предложения, но токмо:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Диакон:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва втораго антифона:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши нас, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши нас, но сотвори́ с на́ми по Ми́лости Твое́й, Врачу́ и Исцели́телю душ на́ших, наставля́я нас ко Приста́нищу хоте́ния Твоего́. Просвети́ о́чи серде́ц на́ших в позна́ние Твоея́ И́стины; и да́руй нам про́чее настоя́щаго дне ми́рное и безгре́шное, и все вре́мя живота́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х Твои́х.

Возглас:

Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И по возгласе, стихословится:

Наде́ющиися на Го́спода:

Диакон:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва третияго антифона:

Го́споди Бо́же наш, помяни́ нас, гре́шных и непотре́бных раб Твои́х, внегда́ призыва́ти нам свято́е и покланя́емое и́мя Твое́, и не посрами́ нас от ча́яния Ми́лости Твоея́; но да́руй нам, Го́споди, вся я́же ко Спасе́нию проше́ния, и сподо́би нас люби́ти и боя́тися Тебе́ от всего́ се́рдца на́шего, и твори́ти во всех во́лю Твою́.

Возглас:

Я́ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И по возгласе, стихословится:

Из глубины́ воззва́х к Тебе́:

Диакон:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник возглашает:

Я́ко Ты еси́ Бог наш, Бог ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И поется: Го́споди, воззва́х к Тебе́:

И диакон кадит по чину. Вход с кадильницею, без Евангелиа. Егда же имать честися Евангелие, в празднование храма, или святаго, тогда вход творит со Евангелием.

Молитва входа:

Ве́чер и зау́тра и полу́дне, хва́лим, благослови́м, благодари́ми мо́лимся Тебе́, Влады́ко всех: испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и не уклони́ се́рдец на́ших в словеса́ или́ в помышле́ния лука́вствия, но изба́ви нас от всех ловя́щих ду́ши на́ша, я́ко к Тебе́, Го́споди Го́споди, о́чи на́ши, и на Тя упова́хом, да не посрами́ши нас, Бо́же наш. Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

По конце же стихир, глаголет диакон, или священник возгласно:

Прему́дрость, про́сти.

И поют лики: Све́те ти́хий:

Диакон: Во́нмем.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Проки́мен:

Диакон: Прему́дрость.

Чтец: Бытия́ чте́ние:

Диакон: Во́нмем.

И Бытие:

Диакон: Прему́дрость.

И вторый прокимен.

Посем возглашает диакон: Повели́те.

Священник же, взем обема рукама кадильницу и свещник со свещею, стоит пред святою трапезою, зря к востоком, и назнаменуя крест, глаголет:

Прему́дрость, про́сти.

Таже обратяся на запад к народу, глаголет:

Све́т Христо́в просвеща́ет всех.

Чтец: При́тчей чте́ние.

Диакон: Во́нмем. И притча.

И по исполнении, глаголет священник:

Мир ти́.

И чтец: И ду́хови твоему́.

Диакон: Прему́дрость.

Чтец поет:

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю, / же́ртва вече́рняя.

И по пении чтеца, лик поет тоже.

Таже чтец, стих 1: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.

Лик: Да испра́вится:

Чтец, стих 2: Положи́, Го́споди, Хране́ние усто́м мои́м, / и Дверь огражде́ния о устна́х мои́х.

Лик: Да испра́вится:

Чтец, стих 3: Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, / непщева́ти вины́ о гресе́х.

Лик: Да испра́вится:

И паки чтец поет: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю.

И лик поет: Воздея́ние руку́ мое́ю, / же́ртва вече́рняя.

Подобает ведати, егда чтец поет: Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю: вси людие сущии во храме и во олтаре, стоят на коленах молящеся. Егда же начнет: Воздея́ние руку́ мое́ю: востают. На прочиих же стисех, при пении Да испра́вится: егда который лик поет, и вся страна стоит, вторый же лик и страна народа колена приклоняют. Иерей же, стоя во олтаре пред святою трапезою, прием кадильницу с фимиамом, кадит. Егда же чтец поет последнее Да испра́вится, тогда и сам иерей, отдав кадильницу диакону, приклоняет колена, моляся.

И по исполнении творим поклоны три:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

(Аще празднуется святому, или храмовый праздник прилучится в постныя дни, тогда глаголет диакон, или иерей: Во́нмем, и чтец прокимен Апостола, и чтется Апостол, и Аллилуиа поется, и чтение Евангелия, таже ектения сия:)

По Да испра́вится: глаголет диакон ектению:

Рцем вси́ от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имя рек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о бра́тиях на́ших, свяще́нницех, священномона́сех, и всем во Христе́ бра́тстве на́шем.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных святе́йших патриа́рсех правосла́вных и созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех пре́жде почи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о Ми́лости, Жи́зни, Ми́ре, Здра́вии, Спасе́нии, Посеще́нии, Проще́нии и Оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́).

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.

Лик: Го́споди, поми́луй, трижды.

Молитва прилежнаго моления:

Го́споди Бо́же наш, приле́жное сие́ моле́ние приими́ от Твои́х раб, и поми́луй нас по мно́жеству Ми́лости Твоея́, и щедро́ты Твоя́ низпосли́ на ны и на вся лю́ди Твоя́, ча́ющыя от Тебе́ бога́тыя ми́лости.

Возглашение:

Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Паки диакон глаголет ектению:

Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́рнии, о оглаше́нных помо́лимся, да Госпо́дь поми́лует их.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Огласи́т их сло́вом И́стины.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Откры́ет им Ева́нгелие Пра́вды.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Соедини́т их святе́й Свое́й собо́рней и апо́стольстей Це́ркви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Оглаше́ннии, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва о оглашенных:

Бо́же, Бо́же наш, Созда́телю и Соде́телю всех, И́же всем хотя́й спасти́ся и в Ра́зум И́стины приити́, при́зри на рабы́ Твоя́ оглаше́нныя, и изба́ви их дре́вния пре́лести и ко́зни сопроти́внаго: и призови́ их в Жизнь ве́чную, просвеща́я их ду́ши и телеса́, и сопричита́я их слове́сному Твоему́ ста́ду, на не́мже и́мя Твое́ свято́е нарица́ется.

Возгласно:

Да и ти́и с на́ми сла́вят пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Паки диакон:

Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Да ни кто от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Зри. Сия точию глаголются до среды четвертыя седмицы поста. От среды же средопостныя, по еже рещи священнику: Да и ти́и с на́ми сла́вят: глаголются и сия диаконства от диакона, на Преждеосвященных точию Литургиах, аще и празднуемый день, кроме суббот и недель:

Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те, оглаше́ннии изыди́те. Ели́цы ко просвеще́нию, изыди́те. Помоли́теся и́же ко просвеще́нию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́рнии, о и́же ко свято́му просвеще́нию гото́вящихся бра́тиях и спасении их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Я́ко да Госпо́дь Бог наш утверди́т их и укрепи́т.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Просвети́т их Просвеще́нием Ра́зума и Благоче́стия.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Сподо́бит их во вре́мя благопотре́бно Ба́ни пакибытия́, Оставле́ния грехо́в и Оде́жди нетле́ния.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Породи́т их водо́ю и Ду́хом.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Да́рует им Соверше́ние ве́ры.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Сопричте́т их свято́му Своему́ и избра́нному ста́ду.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Спаси́, поми́луй, заступи́ и сохрани́ их, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И́же ко Просвеще́нию, главы ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молитва о готовящихся ко святому Просвещению:

Яви́, Влады́ко, лице́ Твое́ на и́же ко свято́му Просвеще́нию гото́вящихся и жела́ющих грехо́вную скве́рну оттрясти́. Озари́ их помышле́ние, извести́ я́ в ве́ре, утверди́ в Наде́жди, соверши́ в Любви́, у́ды че́стны Христа́ Твоего́ покажи́, да́вшаго Себе́ Избавле́ние о душа́х на́ших.

Возглас:

Я́ко Ты еси́ Просвеще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон:

Ели́цы ко просвеще́нию, изыди́те, и́же ко просвеще́нию, изыди́те, ели́цы оглаше́ннии, изыди́те. Да никто́ от оглаше́нных, ели́цы ве́рнии, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Даже до зде, яже от среды средопостныя.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Диакон: Прему́дрость.

Молитва верных первая:

Бо́же вели́кий и хва́льный, И́же животворя́щею Христа́ Твоего́ сме́ртию в Нетле́ние нас от тле́ния преста́вивый, Ты вся на́ша чу́вства стра́стнаго умерщвле́ния свободи́, Блага́го тем Влады́ку вну́тренний по́мысл приста́вив; и о́ко у́бо да неприо́бщно бу́дет вся́каго лука́ваго зре́ния, слух же словесе́м пра́здным невхо́ден, язы́к же да очи́стится от глаго́л неподо́бных. Очи́сти же на́ша устне́, хва́лящия Тя, Го́споди; ру́ки на́ша сотвори́ злы́х у́бо оша́ятися дея́ний, де́йствовати жето́чию я́же Тебе́ благоуго́дная, вся на́ша у́ды и мысль Твое́ю утвержда́я Благода́тию.

Священник возглашает:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Диакон:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Егда священник един служит, сия не глаголет:

О свы́шнем ми́ре и спасении душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Прему́дрость.

Молитва верных вторая:

Влады́ко святы́й, преблаги́й, мо́лим Тя, в Ми́лости бога́таго, ми́лостива бы́ти нам, гре́шным, и досто́йны нас сотвори́ подъя́тия Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, Царя́ Сла́вы. Се бо пречи́стое Его́ Те́ло и животворя́щая Кровь, в настоя́щий час входя́щия, на та́йней сей предложи́тися и́мут Трапе́зе, от мно́жества Во́инства небе́снаго неви́димо дориноси́ма. И́х же Прича́стие неосужде́нно нам да́руй, да те́ми мы́сленным О́ком озаря́еми, сы́нове Све́та и Дне бу́дем.

Священник возглашает:

По Да́ру Христа́ Твоего́, с Ни́м же благослове́н еси́, со Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И поется:

Ны́не Си́лы Небе́сныя с на́ми неви́димо слу́жат, / се бо вхо́дит Ца́рь Сла́вы, се́ Же́ртва та́йная соверше́на дорино́сится. / Ве́рою и Любо́вию присту́пим, / да причастницы Жи́зни ве́чныя бу́дем. / Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Сему же певаему, входит диакон северною страною во святый олтарь и кадит святую трапезу, и святое предложение, и священника, и ставше вкупе, глаголют: Ны́не Си́лы Небе́сныя: трижды. И поклонившеся трижды, отходят и преносят Святыя Дары по обычаю, идуще же ничтоже глаголют. И вшед поставляет я священник по обычаю на святей трапезе, и покрывает воздухом, ничесоже глаголя над ними, точию кадит я.

Таже диакон, взем время, исходит на обычное место и глаголет диаконства:

Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О предложе́нных и Преждеосвяще́нных Честны́х Даре́х, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Я́ко да человеколю́бец Бог наш, прие́м я́ во святы́й и пренебе́сный и мы́сленный Свой Же́ртвенник, в воню́ Благоуха́ния духо́внаго, возниспо́слет нам Боже́ственную Благода́ть и Дар Свята́го Ду́ха, помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны, и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха испроси́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник молится:

И́же неизрече́нных и неви́димых Та́ин, Бо́же, у Него́же суть сокро́вища Прему́дрости и Ра́зума утае́на. И́же служе́ние слу́жбы сея́ откры́вый нам, и положи́вый нас, гре́шных, за мно́гое Твое́ Человеколю́бие, во е́же приноси́ти Тебе́ да́ры же и же́ртвы о на́ших гресе́х и о людски́х неве́дениих. Сам, неви́димый Царю́, творя́й вели́кая и неизсле́дованная, сла́вная же и изря́дная, и́мже несть числа́, при́зри на ны, недосто́йныя рабы Твоя́, и́же свято́му сему́ же́ртвеннику, а́ки херуви́мскому Твоему́ предстоя́щия Престо́лу, на Не́м же Единоро́дный Твой Сын и Бог наш, предлежа́щими стра́шными почива́ет Та́инствы. И вся́кия нас и ве́рныя лю́ди Твоя́ свободи́в нечистоты́, освяти́ всех нас ду́ши и телеса́ освяще́нием неотъе́млемым. Да чи́стою со́вестию, непосра́мленным лице́м, просвеще́нным се́рдцем Боже́ственных сих причаща́ющеся Святы́нь, и от них оживотворя́еми, соедини́мся самому́ Христу́ Твоему́, и́стинному Бо́гу на́шему, ре́кшему: яды́й Плоть Мою́ и пия́й Кровь Мою́ во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Я́ко да все́льшуся в нас и ходя́щу Сло́ву Твоему́, Го́споди, бу́дем храм Пресвята́го и покланя́емаго Твоего́ Ду́ха, изба́влени вся́кия диа́вольския ко́зни, дея́нием, или́ сло́вом, или́ мы́слию де́йствуемыя, и получи́м обетова́нная нам блага́я, со все́ми святы́ми Твои́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими.

Священник возглашает:

И сподо́би нас, Влады́ко, со дерзнове́нием, неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́, Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати.

Людие: О́тче наш:

Священник возглашает:

Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник преклоняся молится:

Бо́же, еди́ный благи́й и благоутро́бный, и́же в высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй, при́зри благоутро́бным О́ком на вся лю́ди Твоя́, и сохрани́ их. И сподо́би вся ны неосужде́нно причасти́тися животворя́щих Твои́х сих Та́ин. Тебе́ бо своя́ подклони́хом главы́, ча́юще от Тебе́ бога́тыя ми́лости.

Возглас:

Благода́тию, и щедро́тами, и Человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник молится:

Вонми́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, от свята́го Жили́ща Твоего́, и от Престо́ла Сла́вы Ца́рствия Твоего́, и прииди́ во е́же освяти́ти нас, и́же горе́ со Отце́м седя́й, и зде нам неви́димо спребыва́яй. И сподо́би держа́вною Твое́ю Руко́ю препода́ти нам пречи́стое Те́ло Твое́ и Честну́ю Кровь, и на́ми всем лю́дем.

По молитве же священник и диакон покланяются трижды, глаголюще: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

Вземлет же священник покровы от Святых Даров, и покрывает я́ возду́хом. Егда же имать вознести Святый Хлеб, не открывает Святая, но еще покровенным Божественным сущим Даром, вносит священник руку свою со страхом многим, и прикасается Божественному Хлебу со благоговением и страхом.

Глаголющу диакону: Во́нмем.

Возглашает священник:

Преждеосвяще́нная Свята́я святы́м.

Лик: Еди́н свят, / еди́н Госпо́дь / Иису́с Христо́с, / во сла́ву Бо́га Отца́. / Ами́нь.

Таже священник отлагает святый воздух и творит по обычаю святое причастие Божественных Даров.

Лик же поет киноник: Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь. / Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

(Аще святаго, или храма чтен Апостол и Евангелие, и другий киноник поется, иже указан.)

Священник отлагает святый возду́х, диакон же входит во святый олтарь, и став близ священника, глаголет:

Раздроби́, влады́ко, Святы́й Хлеб.

Священник раздробляет его со многим вниманием, на четыри части, глаголя:

Раздробля́ется и разделя́ется А́гнец Бо́жий, раздробля́емый и неразделя́емый, всегда́ ядо́мый и никогда́же иждива́емый, но причаща́ющияся освяща́яй.

И влагает частицу в потир, ничтоже глаголя, и диакон вливает теплоту в потир, ничтоже глаголя, и стоит мало подале.

Священник же глаголет:

Диа́коне приступи́.

И пришед диакон, творит поклон благоговейно, прося прощения, и глаголет:

Се́ прихожду́ к безсме́ртному Царю́ и Бо́гу на́шему.

Препода́ждь ми, влады́ко, честно́е и свято́е Те́ло и Кровь Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́.

Священник же, взем Святых Таин едину частицу, дает диакону, глаголя:

Имярек, священнодиа́кону, преподае́тся честно́е и свято́е и пречи́стое Те́ло и Кровь Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во оставле́ние грехо́в его́ и в жизнь ве́чную.

И целовав диакон подающую ему руку, отходит и стоит созади святыя трапезы, и приклонив главу, молится, яко и священник, глаголя:

Ве́рую, Го́споди, и прочая.

Подобне взем и священник едину частицу Святых Таин, глаголет:

Честно́е и пресвято́е Те́ло и Кровь Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ преподае́тся мне, имярек, свяще́ннику, во оставле́ние грехо́в мои́х и в жизнь ве́чную.

И приклонив главу, молится, глаголя:

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую: И:

Ве́чери Твоея́ та́йныя: И:

Да не в су́д, или́ во осужде́ние: все до конца.

И тако причащаются Святых Таин, со страхом и всяцем утверждением. Таже взем священник гу́бу, отирает руку, глаголя:

Сла́ва Тебе́ Бо́же: трижды.

И целовав гу́бу, полагает на место. Таже вземлет святый потир с покровцем обема рукама, пиет из него, ничтоже глаголя. Тако устне и святый потир отирает покровцем иже в руках, и поставляет его на святую трапезу. И прием анафору умывает руки и устне, и став мало ко стране, глаголет молитву благодарения: "Благодари́м Тя, Спа́са всех Бо́га:" до конца.

Диакон же тогда из чаши не пиет, но по заамвонней молитве и по потреблении оставшихся частиц Святых Таин. (Аще же служит един иерей без диакона, и той, по причащении Святых Таин, из чаши не пиет, но по совершении Литургии и по потреблении Святых Таин. Ибо аще и священно есть вложением частицы вино, но не пресущественно в Кровь Божественную, понеже над ним словеса священия не чтошася зде, яко бывает в Литургиах Василия Великаго и Иоанна Златоустаго.) Диакон же, взем святый дискос, надносит верху святаго потира, и спрятает Святая, ничтоже глаголя, и поклонився трижды, отверзает царская врата, и глаголет:

Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Лик же поет: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / Хвала́ Его́ во усте́х мои́х.

Посем священник глаголет:

Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́.

И лик поет: Хлеб Небе́сный и Ча́шу Жи́зни вкуси́те / и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь. / Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

И покадив Святая трижды, священник отдает кадило диакону, и взем святый дискос поставляет на главу диаконю, и диакон, взем и со благоговением, зря вне ко дверем, ничтоже глаголя, отходит ко предложению и поставляет и. Священник же, поклонився, взем святый потир и обращься ко дверем, зрит к людем, глаголя тайно:

Благослове́н Бог наш:

И возгласно:

Всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И относят Святая к жертвеннику.

Лик: Ами́нь.

Да испо́лнятся уста́ на́ша / Хвале́ния Твоего́ Го́споди, / я́ко да пое́м Сла́ву Твою́, / я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися / святы́м Твои́м, Боже́ственным, безсме́ртным и животворя́щим Та́йнам, / соблюди́ нас во Твое́й Святы́ни / весь день поуча́тися Пра́вде Твое́й. / Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Диакон глаголет:

Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных, небе́сных и животворя́щих, стра́шных Христо́вых Та́ин, досто́йно благодари́м Го́спода.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю Благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна испроси́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

По святом же причащении священник молится тайно:

Благодари́м Тя, Спа́са всех Бо́га, о всех, и́хже по́дал еси́ нам благи́х, и о прича́стии свята́го Те́ла и Кро́ве Христа́ Твоего́, и мо́лим Ти ся, Влады́ко Человеколю́бче: сохрани́ нас под Кро́вом крилу́ Твое́ю, и да́ждь нам да́же до после́дняго на́шего издыха́ния, досто́йне причаща́тися святы́нь Твои́х, в Просвеще́ние души́ и те́ла, в Ца́рства Небе́снаго насле́дие.

Священник возглашает:

Я́ко Ты еси́ Освяще́ние на́ше, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Иерей: С ми́ром изы́дем.

Лик: О и́мени Госпо́дни.

Диакон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Молитва заамвонная, возглашаемая от священника:

Влады́ко Вседержи́телю, и́же всю тварь Прему́дростию соде́лавый, и неизрече́нным Твои́м Про́мыслом и мно́гою Бла́гостию введы́й нас в пречестны́я дни сия́, ко Очище́нию душа́м и те́лом, к воздержа́нию страсте́й, к наде́жди Воскре́сения. И́же четы́редесятми де́ньми скрижа́ли вручи́в, богоначерта́нная пи́смена, уго́днику Твоему́ Моисе́ови, пода́ждь и нам, Бла́же, по́двигом до́брым подвиза́тися, тече́ние поста́ соверши́ти, ве́ру неразде́льну соблюсти́, главы́ неви́димых змие́в сокруши́ти, победи́телем же греха́ яви́тися, и неосужде́нно дости́гнути поклони́тися и свято́му Воскре́сению. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но: трижды.

Сла́ва, и ны́не, псалом 33: Благословлю́ Го́спода:

Молитва глаголема, внегда потребити Святая:

Го́споди Бо́же наш, введы́й нас во всече́стныя дни сия́, и о́бщники нас сотвори́в стра́шных Твои́х Та́ин, совокупи́ нас слове́сному Твоему́ ста́ду и насле́дники покажи́ Ца́рствия Твоего́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священник же исходит, и став на обычном месте, раздает антидор.

По скончании же псалма и раздаянии антидора, глаголет:

Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ Благода́тию и Человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́.

И посем творит отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и прочая по дни: и свята́го имярек, егоже есть храм, и егоже есть день), и́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия Двоесло́ва, Па́пы Ри́мскаго, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и человеколю́бец.

Сице же творит отпуст до Страстныя седмицы: во Страстную бо седмицу свой отпуст глаголется. По отпусте же, молитвы благодарныя.

Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 4:

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную Благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, / и Того́ Си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́. / Отону́дуже у Христа́ Возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: / Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Слава, кондак, глас 3:

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, / и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, / ко Огра́де небе́сней наставля́я, / и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: / ны́не же с ни́ми ра́дуешися, / и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ныне, Богородичен:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, / хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, / не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, / но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: / ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, / предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Конец Божественныя Литургии Преждеосвященных.

[1]