Страница:Geo stat rus imp 3.djvu/313

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница не была вычитана

и -/ШМАЛЯЮ* т ндибмдоаго ащл^ &ла хояо же ниециаДОД, жцт*, 65 дэор.).; а (Иреображ., Та» г., с. б;В. ст. Тверс. г .,с. 9). . ,] 'ОР^ОНИДКІИ, до^остъ, Новгородской F'I Кв^ст^дк^го у., въ 70 в. къ С. -С .-В . ОТЪ у, г-да, на нрав. бер. р. Меты. Зі*сь суще- СДООБ^ЛЪ монастырь додтг именемъ Никола- евстю въ Морк}(цимацъ, р которомъ уломн- нается.въ 1615 ^ при описи Новгорода с> окрестностями послѣ опустошенія шведами моііастырскад . церковь бідла во имя св, Ни- колая. , , (Йстор. Рос. Іерар., ч. V, с. Моркуда, (Марку.ю), р., тцжтокъ Черйаго м., на вост. берегу, протекаем/ въ ю.-ю .-з'. направлен irf по АбжипсГгому округу Абхазіи Кутіпссгсаго генер. -гуКернаторства. Она Об- разуется изъ нѣсколькихъ ^гЬчейъ, бё^уйфхъ начало изъ отрога хребта Д&ведисъ-впка; по незначительной' гіубипѣ' и камепігстому дну— несудоходна. Морк. славилась обиліемъ водя- щихся пт» йен осетровъ и бѣлугъ. (tenm^icffi/ ст. 6«. Зававк. кр., (ст. Зубовъ, «арт. rfaaräsa, ч.,Ц> с. 241» В. ВДтаво, /г., о. ЯІ6>. \ Ціоровсвъ, иѣст. (козач. и каз.), Чер- шіггаской г., вотерекаго у., въ 15 отъ у. г-да> ври ф* Дѳонѣ. Ч. «.,876 д. об. п., IQö; нравосл; черкви. ^ ЛСорожоввас 1) «об: (влад і), Вороне*- 1 ской ГІ, ОстрЬр0свска*0( у., въ 9Ь в. отъ у. n-да, при р. Черной Калитаѣ, Ч. «с. 2S0»8 д. о& п., 258 дв-у це|Асоій,, нияокуреяный эав. (Харннйй), на ковягь въ пер. 18*2— 63 г: вы- курено 17,771 веДі безиодяагх» спирта-изъ п. ідамй мург. Нрн еяобвд* нахо* дятоя хоронгій конн«й заводъ и овчарня. 1 2) М. илиіЧшринъ~Дуброва, нѣстечко влад., коаенм казачье; ІШтавсиой губ.* Цремен- ч^гскаго у-да, на травсігор«о^ѣ трактѣ изъ Креидоуіа; въ Золотоноану/ р. » Сулѣ^ въ 1 43 в, .отъ у; города« Ч. Жит.; но ОіАд. 188» г., в^ОбО об. п. (1,»&<>м. п.) дворовъ Эб&. Церквей 2. ЯрЬіарокъ ияNoнеХѣлЬйыв базаря. Bpewe основанія этого яоселені*, mmmlmuoi но уже въ коипгЬ XVI rf. оно ytto^ миняется въ чиелѣ до*гчии1ь Князев вецйійъ,» съ 1*37 д. и . чиВѣ 1764 оно принадлежал» J!убен^кЬму.ііо*юу,< * <rop. BO0. jp* 0ИРЦ IV, c«  I 3) свобода, і ХарыадвскоЙ ,гу£ерніиѵ -Ста- робѣлмжаіч) уѣзда^ чъ 78 в. от у. /города, нда puiКамыдвдюй^ жит»'щ}'epfa« 1859' г.> 14)0. Ht (770 м, Н.)і ІІ96 дв., дер-: КШІЦ ЗгЯрМАрЦИ,;; г ц, і . (f МорововоЪи село*: Ярославской г., Д«»сіріго ^ ори даруді, r^f^i^n., 9 дв. и церковь во имя Роадестааі Ѣогор^ ди«ц, основ, въ 1764 г^ Здѣсь бырь^ндаій монастырь, уираз^пнуй въ 1764 г.>Къ рри- ходу села принадлежать 23 селенія, съ 709 д. об/ п., 143 дв. • ( СИстор. Рос. lepaft.., ч. Ѵчс, 106- Крьиоа>, Истрр. Схах. Оба. Ростов. Ярооіав. эпарх. , с . 49, Ш). UtoposÖBöfiäiä, казен. л%(?6Ш годскрй г., Вельскаго у., по обѣ стороіік % Пежмві, (зап<гМаетЧ Простр. 27,Эб6;[ ^. СВ. Ст. -Вологод, г., о. 319). 1 MötkteöäCtffft въ РусевМГ Амьр#*ѣ; на кшні береі^ ^ -Аляіссы. *ѳ*ду И •фе^ь^м'ь ШШШ iШАЙый мысъ залива кнЬъ а &й(паКіНга-4 мЪіст, ТонкШ, і^жаідіЙ • отъ tteßbaro - къ ^18 в^ірі Залить «даемся къ с. -Йа Ш в^р., % Ъ^дѣі- ляйтся оН заЫігва Чи^юдй (ЪзёкбёкП), «etо- дя^агосі ніі сѣверной сторонѣ' низмеЬгамъ перешейкомъ, нъ б ІйИрі. Уйтке залвта защищено bъ 'большим* осфовомѣ Олепшмъ, водііѣ когбраго т. Вен!*- ми но ВЪ иредііола^Летъ cyifledTfeöÄa«le ШМ для всякихъ суд'овъ. Да 8ап, ст<5^р. заіиьа eWb двѣ рѣ^іси, очень изббяігь^ыя lyepf^xMWcktt'öWrt^ jrttotttek)Cfl рйвсУю; ЬДна ійгь ^рѣчеКЪ te^m ёъ горь, а другая вытеісат З-^ъ ойоръ. ЗдФЛ особенно ^ывайтъ много м^йѣцей. 0*ъ м«ісй ß trt, ю. - в., и^еть каіяЬйійій рмф*; Замѣчйють, что мысъ ТойЙЙ, йрейй оі*ь йре- меня, дѣлает\ія ниісе, ѣ ottfbib, »Д†ща* ок% нёго—^болвше. 1 На Wjryoe^i, г мё*ду Mo^oWi^ окимъ и бояіл восточ*. Mopatffc&ctaiAi залиЪ;, rtal^ÄfrfcH вуйИаігь МоржеÖTWV» cohta. СВевіаці^ом, Зап.,І, Ш ш Ш; to4»выюва, зам.,». 99; Лвтке, пут. отл. морех.,с. 283; 'Orowicgk, лъ V^rh. d . Міц. Оѳв.# І848—IV, 126). ' MopoeoBfiut барки, «ело (влад.), Рязан-' ofcofi г., Gatioakoricicaro у., ві1Йв.orteу. г-Ха, при р. Парѣ. Ч. fc. 2,5в0 д. об. й ., 28« ää. Морочь, село (каз.), Минской г >, МОііір- ска^о во 124 в. къ с.-з. «отъ у. Г^да, йфіг виалеяііі рч. Мороч* въ Ѵі^ѣ. 174 д. 0б. гі., 23 дв., церІиМ&ь. Здѣйь суЩестиолйт» муж. мойас^ыр^ * Ускепскій, г ІѴ6мігкому САуд»ом† (Время ойнованій его нёи*вѣсі*о; но изъ tpftftwk Слудісаго tofr. ОігеіБісовиЧа ввд*б, чт4 ойѣ су^іесігібШіъ пол*ь •иенёМ'н НйівояаевскаЛ) ёЩе ьъ 1583 г. СИслр. Росс.Іарір., V, ІЫу. ЖХ)рр&Ѣ>УфѢ$ ЙЙЙМШ небЬДЬМЬя ііѣйЬ гаІУь въ У^алъекоМъ ір., ®ологодс«ой f.; УстЬ- сйсольгіааго у;, м^жДу '63° h с. ta.; про- ход ifee Ь&ішть пугййЪ dofc6ft(etti» меісдУ' BiJkrtrofiC и Авіей. <Г6М|аіг, Cte, fpari, И,м^і .

,