Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона
автор Василий Николаевич Карпов
Из сборника «Сочинения Платона». Источник: Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типография духовн. журнала «Странник», 1863. — Т. 1. — С. 444—448. Историко-филологический указатель к 1-й части соч. Платона в дореформенной орфографии


[444]
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
к 1-й части соч. Платона.

Аварис стран. 284.
Агатон — 63.
Ἀγαθός — 76. 327.
Агафокл — 65. 230.
Ἂγριοι — 84.
Адимант — 63.

αθειν, εθειν, υθειν (оконч. глаголов) — 381

Акарнанские братья — 164.
Ἀκολοὐθος — 52.
Алкивиад — 70. 431.
Амипсиас — 158.
Ἀνάκρισις — 309.
Анаксагор — 421.
Αναξία — 122.
Анахронизмы — 60. 69.
Андротион — 62.
Анит — 416.
Ἄνθρωπος — 61.
Ἀντιτιμᾶσθαι — 396.
Апологии в защиту Сократа — 400.

Апология Сократа — в отношении архитектоническом — 385; её порядок и содержание — 386 слл.; её подлинность — 399; время её написания — 402.

Ἀπ᾽ ἐλπίδος καταβαλεῖν — 382.

Аполлон, как родоначальник Афинян — 210.

Аристид — 229.
Аристофановы Облака — 157. 408 сл.
Арифрон — 70.
Ἀρχαῖος — 333.
Ἀτίμητον — 396.
Αὐλή — 54.
Αὐτὸ τοῦτο, т. е. τὴν ψυχήν — 280.

Αὐτοί — 321.
Ἄφετοι — 70.
Ἀφ᾽ ἑστίας ἄρχεσθαι — 357.
Аякс — 442.
Балансеры — 198.
Борцы — 172.
Βασιλικὴ Στοά — 276. 355.
Βία и Κράτος — 73.
Виас — 106.
Βουλευταί — 418.
Βουλὴ ἡ τοῦ Ἀρίου Πάγου — 418.
Βουλὴ ἡ τῶν Πεντακοσίων — 418.
Γέ — 66.
Γενέσθαι καἰ εἶναι — 101.
Гений Сократа — 392. 429.
Герион и Бриарей — 203.
Γέρρα — 245.
Γεώμοροι — 361.
Горгиас — 409.
Γραμμαί — 82.
Γραμματισταί — 82.
Γραφή — 355.
Дедал — 373.
Δεινόν — 103. 322.
Демокрит — 85.
Δῆλονότι — 369.
Δημιουργός — 56.
Διαγράμμα — 190.
Диалектика — 191.
Διατριβή — 277.
Δίκη — 355.
Διωκάθειν — 381.
Диоскуры — 195.

Добродетель ифическая и юридическая — 68.

[445]

Δολιχοδρόμοι — 94.
Δόξαν ἡμῖν ταῦτα — 60.
Дропид — 267.
Евнух — 60.
Εἰς διδασκάλων πέμπειν — 80.
Ἑκτήμορος — 360.
Ἐμμελῶς — 410.
Ἔμπορος — κάπηλος — 58.
Ἐν ἐμαυτοῦ — 281.
Ἔντεχνος σοφία — 73.
Ἐξαναστᾶν — 54.
Εξελέσθαι и ἐξελεῖν τὴν δίαβολήν — 408.
Ἐργολάβοι — 360.
Ἐρήμη, т. е. δίκη — 407.
Ἔρμαιον — 167. 283.
Εὐεργέτης — 436.
Εὗ ἔχει — 80.
Εὐήθεια и εὐήθης — 308.
Εὐτυχία, εὐπραγία — 173.
Законы — изобретение древности — 82.

Законы — о доносчиках и ответчиках — 420; о производстве суда — 430.

Закон и природа — 96 сл.
Зевгзипп — 67.
Зевс отечественный — 209.
Ἠ = ἤμην — 54.
Ἡδὑ — 90.
Иккос тарентский — 65.
Ἡμεροδρόμοι — 94.
Ἡμῖν, вместо μοί — 363.
Ἡπεῖρος — 224.
Иппиас — 60. 62. 96. 409.

Иппиас (диалог) — 313; его предмет и содержание — 314; его цель — 316; изложение и время написания — 220.

Истолкователи — 360.
Ἤ τι ἢ οὐδέν — 404.
Ἰδιώτης — 83.
Ἴημη и ἐφίημη — 405.
Ἴλεω εἴητον — 167.
Ἰσόσκελης — 376.
Καὶ, усиливающее речь, — 357, 414.
Καὶ ναί, μὰ Δία = καὶ νή, μὰ Δία — 197.
Κακῶς λέγειν — 182.

Каллиас — 54. 60. 409 сл.
Καλλιεπεῖν — 105.
Κάπηλος — 58.
Карийцы — 183. 239. 416.
Кафедра — 62.
Керамис — 63.
Кидиас — 281.
Клеовул — 106.
Κληροῦχοι — 360.
Κλίνη — 66.
Клиниас — 70. 163. 166.
Клятва Сократа — 415.
Конн — 139 слл.
Кориванты — 172.
Κρείττονες — 192.
Критиас — 64. 268. 431.
Критовул — 163.
Кроммионская свинья — 254.
Κρόνος = ἀρχαῖος — 186.
Ктизипп — 168.
Лакедемоняне — 104 сл. 245.
Ламах — 255.
Лахес — 255. 233.

Лахес (диалог) — 219; предмет и цель его — 220; характеристика разговаривающих лиц — 221; содержание его — 222; подлинность 223 сл.

Лев саламинский — 430.
Лесбос — 103.
Λευκὴ σταθμή — 279.
Лизиас — 400.
Ликон — 416.
Ληναῖον — 84,
Λογογράφοι = λογοποιοί — 189. 214.
Λόγοι κεκοσμημένοι — 405.
Μαθήματα — 58.
Μακρολογία, βραχυλογία — 93.
Μανικός — 277.
Марсиас — 184.
Мегарцы — 134.
Μέγας = χαλεπός — 170.
Медея — 134.
Мелит — 356. 406. 416.
Μέν — 278.
Мендея — 61.

[446]

Μέντοι — 405.
Мисон хинейский — 106.
Μήτε, μηδέ — 253.
Мнемоника — 330.
Музей — 65.
Μουσική — 101.
Μυδρὸς διάπυρος — 421.
Μύωπος — 428.
Места в театре — 422.
Надписи в Дельфах — 106.
Начало самоусовершения — 274.
Νεώτερον = νέον — 53. 355.
Никерат — 259.
Никиас — 257. 232.
Ξενηλασία — 105.

Обычай приводить в суд жен и детей — 433.

Одежды древних Греков — 329.
Одиннадцать судей — 437. 440.
Οἴα ποιεῖς — 382.
Οἴεσθαί γε χρή — 80.
Οἰκέται — 360.
Οἴκημα — 291.
Ὁμοιότης — 89.
Ὁπλομαχία — 164. 227.
Оракул Аполлона — 411.
Ортагор — 67.
Орфей — 65.
Орхист — 171.
Οὐτε μέγα οὐτε σμικρόν — 409.
Οὖτοι! 309.
Οὐ σχολὴ αὐτῷ — 60.
Паламид — 442.
Панафинеи — 364.
Πάντα κάλων ἐκτείνειν — 97.
Парменид — 71.
Патрокл — 202.
Πατροκλὴς, Ἰφικλῆς — 202.
Πελάται — 360.
Πενία, πτωχία — 415.
Πέπλος — 363.

Переход от множ. ч. к единст. — 78.

Перикл — 70.
Περίπατον — 61.

Периандр — 100.
Πιτθεὺς δῆμος — 356.
Питоклид — 65.
Питтак — 100. 106.

Платон, его рождение 1; генеалогия — 26; воспитание и учители 2 слл.; путешествия — 58. 9 сл.; основание Академии — 8; характер — 11 сл.; предсмертные занятия — 13; смерть — 13; сочинения — 15 сл.

Πλάττειν λόγους — 405.
Политика — 191.
Πολυπραγμονεῖν — 289.
Ποῦ — 278.
Портик царя, См. βασιλ. Στοά.

Пословицы: ἀνάγκῃ οὐδὲ θεοἰ μάχονται 109; τοὺς κορυδοὺς διώχειν — 192; ὁ Διὸς Κόρινθος — 195; καλὰ δὴ παταγεῖς — 196; οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις — 203; έν πίθῳ ἡ κεραμία — 240; κἂν κὑων κἃν ὔς γνοίη — 253; ἐν λευκῷ λευκὴ σταθμή — 279; ἐγγὐη παρὰ δ᾽ ἄτη — 294; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι — 296; τὰ πετόμενα διώκειν — 359.; ὀυ μὴ χαμαὶ πέσῃ — 380; ἁ δὲ χεῖρ τὰν χεῖρα νίζει, δός τι καὶ λαβέ τι — 403.

Πὁτεροον = ἓν ἐκ δυοῖν — 232.
Потидея — 278.
Право вступаться за убитого — 386.
Πρᾶγμα — 56.
Предсказывание пред смертию — 440.
Приточная речь — 70.
Продик — 63. 96. 102. 409.
Πρόεδροι — 418.
Прометей и Эпиметей — 71.
Προστόον — 61.

Протагор (диалог) — 43; его задача и содержание — 44; его цель — 48; сократический характер — 49; время написания — 49.

Протагор — софист, приезжает в Афины в другой раз — 52; первый начинает брать плату за уроки — 85; отличается искусством τὰ ἤττω κρείττω ποιεῖν — 134; говорит о древности софистики — 64; берется

[447]

преподавать науку благоразумия в делах домашних и общественных — 68; объявляет возможность этой науки притчею о Прометее и Эпиметее — 71; выводит следствие, что добродетели причастны все — 75; но что реально она не врождена, потому что родители внушают ее детям — 77 сл.; а что они не все равно добродетельны, причина та, что не все равно способны — 83; объясняет песнь Симонида — 99; почитается отцом эристики — 133; доказывает, что о всём с одинаковою верностью можно говорить да и нет — 134; что у всякого истина своя — 185.

Протей — 188. 381.
Προφερής — 163.
Πρυτάνεις — 69. 418.
Πρυτάνειον — 97.
Ραυδοῦχος — 97.
Риторы — 214.
Рукоплескания — 170.
Сенат афинский — 418.
Симонид — 99. 110.
Σκαληνός — 376.
Скифы — 206. 245.
Σκληρός — 163.
Σκυτοτόμοι — 291.
Σοὶ εἰς κεφαλήν — 181.

Сократ — не заботится о домашней своей жизни — 230; полагает, что добродетели учить нельзя — 68; все добродетели подводит под понятие знания или мудрости — 87 слл.; устанавливает различие между бытием и явлением 106 сл.; указывает пять видов добродетели политической — 113; приятное и неприятное поставляет в связь с добром и злом, а чрез то требует отношения их к знанию — 116 слл.; философию и добродетель принимает за одно и тоже — 168; исследывает вопрос о счастьи и способах быть счастливым — 174 сл.;

рассматривает, какое знание должно быть приобретаемо посредством философии — 188 слл. полагает, что и царское или политическое искусство не может сделать людей счастливыми — 192 сл.; излагает свое мнение о логографах — 214.; учит, что должно верить не большинству людей, а тому одному, кто знает и способнее знать дело — 236; исследывает, в чём состоит мужество — 244 слл.; учит врачевать тело чрез душу — 283; рассматривает, что такое рассудительность — 285 слл.; учит, что по доброй воле никто не грешит — 340; исследывает, что называется святым или благочестивым — 362 слл.; почитает себя потомком Дедала — 373; живет более семидесяти лет — 405; возбуждает против себя ненависть многих — 406; защищается против давних и новых своих обвинителей — 408 слл.; упоминает о трех сыновьях — 433; осуждается на смерть — 435.

Солон — 267. 106.

Софизмы — 170. 181 сл. 187. 196. 199 сл. 203. 206 слл.

Софистика — 64. 102.
Софист — 56. 59 сл. 322.
Σοφός, ἀμαθής, μανθάνειν — 170.
Стасин — 374.
Столы меновщиков — 229. 405.
Суд о десяти военачальниках — 430.
Σωφροσύνη — 76. 264.
Тавреева палестра — 277.
Ταντάλου χρήματα — 374.
Τάρυχος — 291.
Τάχ᾽ ἄν — 200.
Τετράγονος — 99.
Τιθέναι и τίθεσθαι — 176.
Τιμητόν — 396.
Τί οὐ — 52. 165. 232.
Τὸ δὲ — 414.

[448]

Τοξόται — 69.
Ферекрат — 84.
Φίλιος — 363.
Φιλόπολις, φιλόπατρις — 417.
Φιλόσοφος ποιητικός — 280.

Формулы обвинения Сократа — 406. 408. 417.

Χαλεπός — 102.

Характеристика греческих республик — 234. 241.

Χαριέντες — 230.
Хармид — 61.

Хармид (диалог) — 263; предмет и цель диалога — 264 сл.; содержание его — 266 слл.

Херекрат — 411.
Херефон — 277. 411.
Хилон — 106.
Хиосцы — 104.
Χρηματιστής — 193.
Эвин — 410.
Эвполис — 160.
Эврибат и Фринонд — 84.

Эвтидем и Дионисиодор — 164. 135. 137.

Эвтидем (диалог) — 133; разговаривающие в нём лица — 135; близкое отношение их к Протагору — 136; цель разговора — 138 слл.; главная его тема — 140; содержание — 140 сл. взгляд на комиков, как врагов Сократа — 157 сл.; время написания и подлинность диалога — 161.

Эвтидемы — 135.

Эвтифрон (диалог) — 345; предмет его и связь с другими разговорами — 346; содержание 347; цель — 351; подлинность и время написания — 352 сл.

Эксонская дема — 255.
Эмиграция Афинян — 411.
Эноэ — 53.

Энциклопедия наук у древних Греков — 56.

Эриксимах — 62.
Θάτερον — 177.
Θαυμασίως γίγνεσθαι — 79.
Ὡς ἔοικε — 164.
Ὥσω — 374.
Ὧ ᾽τᾶν — 419.