Страница:Толковый словарь Даля (1-е издание). Часть 1 (1863).pdf/123

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта страница не была вычитана

121

 1. Будра / Будра
 2. Будто / Будто
 3. Будуаръ / Будуар
 4. Будущій / Будущий
 5. Будыль / Будыль
 6. Будьдерево / Будьдерево
 7. Будякъ / Будяк
 8. Буево / Буево
 9. Буеракъ / Буерак
 10. Буеръ / Буер
 11. Бужать (1-3) / Бужать
 12. Буженина / Буженина
 13. Бужи / Бужи
 14. Бужлецъ / Бужлец
 15. Буза (1-2) / Буза
 16. Бузанить / Бузанить
 17. Буздыханъ / Буздыхан
 18. Бузивокъ / Бузивок
 19. Бузина / Бузина
 20. Бузлакъ / Бузлак
 21. Бузлукъ / Бузлук
 22. Бузникъ / Бузник
 23. Бузовать / Бузовать
 24. Бузульникъ / Бузульник
 25. Бузунъ / Бузун
 26. Бузурунка / Бузурунка
 27. Бузыкать / Бузыкать
 28. Буй / Буй
 29. Буйла / Буйла
 30. Буйный / Буйный
 31. Бука / Бука

-

расходшшъ ю ж . кротовшшъ п т р о . сороканедужпан, баранчикъ, душмянка? ( о н а не душиста), кошачьи-мята. || Раст. СІ8ііі8? ла­ данникъ- Црагт. АгаЬіз, иостѣпка. постѣшішл., рѣзѵха. БУД ТО , сзі. оцде. Будуаръ л. Фри. дамскій кабинетъ-комната, гдѣ свѣтская женщина ирмнодитъ деиг. свои и принимаетъ оливкахъ-, хозяйская, теремокъ, свѣтёлка, горенка. Б у д у а р н ы я шашни. БУДУЩІЙ, б у д у щ н о с т ь шір. см в ы т ь .

ѵлѵзтшпт.Эта полоса будетъ пойу зова,с той. Ъузовът вкусъ. Бузать, буздать, буздырить «ш.,

д о б р а я ,ч е р н о зе м н а я ,

югоиост. ЖПДИО II МНОГО ПИТЬ ИЛИ Х Л е б а Т Ь , в . і г д . б у З Д Ы р Я Т Ь . / . ю ю

б у з ь ш и т ь , ТіШѴТЬ, СУСЛИТЬ. Б у з ы г а т ь иал. НЬіЧІІСТВОВаТЬ -. б у з ы г а по. п ь я н и ц а , іір о н о й ш щ а . Б у з н й к ъ м . б у з н й д а ж . б у з о в а р т ь м . д ѣ л а ю щ і й и п р о д а ю щ і й б у з у . Б у з н я ж. б у в о в ы п к у р е н ь , Мѣсто в а р к и И п р о д а ж и б у з ы . Б у з ы н я ж . аят. НріІВѣТл и в ое н а з в а н і е ж е н ы м у ж е м ъ . По г -о дети у, см . ташгю бузина. Б у Д Ы Л Ь м . б у д ь і л к а ж .ю о/с .запд я г а : . і е . и б . ІН'НеКЪ, КОЛЪ, КОПЫЛЪ. Б у з а ш і т ь , с м . бузовать п базу литъ. тычокъ, торчокъ, ноторчинка, тычина, сошка, подпорка-, || стволъ Б у зд ы х ш іЪ м .с п ю р .р о д 'ь ж е зл а .с т а р ш и н с к а я ,н а ч а л ь н и ч ь я б у л а в а . крупнаго трананистаго растенія, кикъ лопушника, спаржи, та­ БуЗІГООКЪѵ м. ш .рс. годовалы й тел ен о к ъ ? Б у з в и к ъ ? м о р е. г о д о ­ в алы й в ал ѵ хъ . кладены іі б а р а н ъ . баку, бурьяну; срѣзаньи!, скошеііыіі стебель. [Раст. Л ііііігьпь М'ІѴЫГІ.«, купырь , дудка , ПѴСТОССЛЪ , МОрКОВШІКЪ; II с м б . п - у р . Б у з ш і сіж . б у з б в н и к ъ . б у з н й к ъ ,б у з и н н и к ъ ,б у з ъ ,б о з т ь ,

б у ч к а н ъ ? м. дерево 8;ш)Ьисіы, семьи жимолостныхъ. 8 . »І!>га, иусторылъ? (пусторосль?і, черпай, южная, сьѣдомая бузина; 8. іысешока .красная, кистевашя, шігдалышкъ.цѣвочшшъ-,8. ІіЬиііія, дикая, ееленпкъ.пусторосль, б узникъ, вязовина, собачья, яло­ вая (а но вялая) бузина. г(икою и болотною бузиною оішююпю шшышпотъ и таволгу , см. бѣлоголовникъ. || Бузинникъ т.-л.-ж" б у зб в н и к т ь бузинный лѣсокъ, роща, кустарникъ-.|іягодншп пзч. черной бузины, кисель съ бузовыми ягодами. Б у з и н о в ы й , б у з и н н ы й іі п іб у з б в ы й , къ бузинѣ относящійся. Бузинные блины , иенечоиые съ бузиннымъ ( черной бузины) цвѣтомъ. Е у з о к ъ м. деревцо пли кустъ сирень, синель, 8ѵпіі!>а ѵиі^лгій. Б у д якъ , СМ. бодаКЪ.Г>.:н (іуОякй ш.ин.іо шгь оудоаать, кша. цлстущіі'і Б у зй я ш щ а ѵ ж. раст. Арасіів. и.ч селищахъ и пугтырл.ѵь, то с.іѢдюіюю Г/ы отнести с.юно :тп> ігь бѵоіь. Б у р л а к ъ М. ми. норс. р а с т е н іе Сгоеиь г е ііс и іа іи ; , н р о су р еп о к ъ ? БуеііО, б у е с т ь шір. см. буйный. м асл и н к и , брап душ к п . п р осер еп »? п р б се р е н ь , гп р а геп ь . ЬуС|ЯІКЪ м. б а й р а к ъ ш ж . та-і-щ»-. с у х о й о в р а г ъ , и о д о р о ш і а , іыді.іБ у Л .іу Н Ъ , б а з л ы к ' ь . с м . Оазлукъ. м о ш і а . р б с т о ч ь , н е р т е і ш ж п н а . Буераки, б у е р а ч н и к ъ , м ѣ г т Б уЛ Н П К Ъ . см. бузинокъ. бузина л буза. і і о с 'і ь и з р ы т а я п р и р о д о ю , о в р а ж и с т а я - , к у ч е ю р ы юж. ш и х а н ы І > у З О В { І Т Ь ,б у з а н и т ь ,б у з ы к н у т ь ,б у з д ы к н у т ь ,б у з а н у т ь орив. Буерачникъ , р а с т е н і е С о г н и с о р і а е . Б у е р а ч и н а ж . и.ш у м о . т . п б . к и . і . б а л у л п ть , бы зоі:и ть,сѣ чі> , н а к а зы в а т ь . В у з о в к а б у е р а к о в и н а , б у е р а ч е к ъ , н е б о л ь ш о й о в р а г і.,о в р а ж е к ъ , р ы т ­ ж. п л е т ь , п л ет к а . Б у з у н ъ , б ы з у н ъ ж. «мгд . б у я н ъ , др ач ун ъ , в и н а - , с н ѣ ж н ы й у х а б ъ , с у г р о б ъ , р а с к а г ь . Б у е р а ч н ы я травы, зарпра-, || удара., ш л е н б іп ,. См. также б у за , сол ь , и бызы. ^ б у р ь а ш і е т ы я . Б у е р а ч и с т а я мѣстность. берцо, голень, цѣія.'а ноги, бе])цопаа кость, о'гь колѣна до подъ­ ема (заплюсны). пппг.ш гоші}). б у л д ы т к а . Б у д ы л к н м о з ж а т ъ . П о д в и т ы й з а я ц ъ а а б у д ы л я х ъ , п а б у д ы л к а х ъ г р п е л ъ . па пере­ битыхъ ногахъ. Н о к о ш е н о м у , к а к ъ р а з ъ п и і у н и б у д ы . і к у н а ­ п о р е ш ь . Будильникъ соГмф. бурьянъ, бурьянпнкъ, СТВОЛІ.ё, дудошникъ • Л раст. Агіетіьіл иі^агія, ошнооч. б у д и л ь н и к ъ , по­ лынь, чернобыль, чернобылышкъ, б ы ѣ ш ' ш ъ , б й л ш ш ъ - г о р ь к і й , коника? Будьільный, къ Пудылю, будылкѣ отнсіц. Будылковый, ивъ иихъ сдѣлаиыіі. Б у д ы л к о с а я с в и р е . п , с о п а т к а . Будьдереио, б у д д е р е в о , см. 6 з а й к а .

Б у е р ъ , ббііеръ м. голнд. полу палубное, одномачтовое зюрское суде­ Б у з у .І Ы Ш К Ъ м . б п зу л ы ш к ъ . раст. С герія іе с іо п н п ,к у д р а (юшіГюч. кудри), с к ер д а , с к е д р а , п у ш н и к ъ ,б ѣ л о п у ш л ц а , д п к ій -хзіел ю к ъ , нышко. || Годъ парусныхъ саней- лаг.ші свявапыя рамкою, на с к р ѣ я у х а . і|Г а с т . ж е л т ы й -зв ѣ р о б о й , Гіочііасі;і «іЬ ігіса. полозьяхъ или конькахъ, съ мачтою и парусами, для катанья по Б у з у іІ Ъ , см . буза, с о л ь , и бузовать. ровному льду-, руль также поставленъ на конекъ. Б у з у р у н к а ж. о.і. н о н о ш е п а я о д еж о н к а , о со й , к о р о т к а я , п одр ѣ заБужаТЬкого./фх. будить.ІІетропъ его, не бужай , пусть спитъ. ! , пая-. Ф уФайка, к у р т к а , к р утк а, к ор отаіік а. Б у ж а Т Ь ? гл. арх. рыть песокъ или глину-,ломать изъ земліі камень-. Б у З Ы К а іЬ , к ул п к ать, п ь я н с т в о в а т ь , п и т ь . Пабузыкалои, п а б у гбужать?сущ.ж-.лманзъ которой добываюгь камень,песокъ шір. ЗЫШЫСЯ, н а п и л ся . ||О скотѣ: ОЗЬІріІТЬ, СМ. ОЫЗЫ. Б у ж ать? 1л. арх. умирать,издыхать,околѣвать,испускать дыханіе. Б уІІ м. зюрс. б у ек ъ , т о м б у й , оо.іже. сук а іі сук.-і, п оп л ав ок ъ н адъ Е уж ва? ж . арх. біеніе жилъ, пульсъ. я к о р е м ъ , п р и в язап ы іі буйрепомъ ( тоже с у к а ) з а п я тк у его-, Бу ж е НІІІіа ж. свшиніа-, соленая и коиченап сшшшіа, заиеченый || ч у р б а н ъ , пли со б р а п ы й и зъ т о л ст ы х ъ кл епокъ остр ок он еч н ы й (жирокъ, ветчина ; свинина вареная, съ лукомъ и др. приправами. бо ч ен о к ъ , пли ж ел ѣ зн ы й , в ъ видѣ в ор он к и , ставим ы й на якорѣ Бу/іиінесігл.Фриц.іірий. гибкая тросточка,вкладываемая, при болѣз­ ж е , н а о тм ел я хъ , б а к а н ъ . См. также, буйны й. няхъ,въ мочевой истокъ •св ѣча, будыль, прутокъ. дротикъ, спица. Б у ш а , буйло, буйволъ н . буйволида ж. турецкій,азіятскій БужЛСЦЪ, б у э к а л е ц ъ м. арх. ме]ітвыі1 увелъ-, якорный канатъ быкъ и корова. 1>ч.8 ЬнЬаІиз, черныя, малошерстыіі, п.іпскіфогій. берется за якорный рымъ, за кольцо, бужлецомъ. у с,іб. тибетскій быкъ, горбатый, съ конскимъ хвостомъ, шп ан­ скій буііла.Я К Ъ , кутасъ. || Буйлопиж . и др. лось,сохатььі,изрѣдка Б у з а ж . каменная пли горная соль,въ твердыхъ комьяхъ (илецкая, величковская). Быть бычку на версвочтъ, козѣ па бузѣ , на попадающійся, какъ захож ій,загнанна туда-, назшиіЮ ошиОичіюс. привязи,у яслей,гдѣ держать комъ соли. Б у з у н ъ м . слтонскаи, Буйловый, буйволовый пли буйволиный, къ нему озерная, самосадочная соль -, ее отличаютъ отъ выварпоіі, неротносящійся. Буйволина,— лятина ж. буплошш говядина. мапкп н балнх'оики, и отъ каменной, бузы. )| ій:тр-жт.г. лпшарь, Буйволёнокъ м.— лята мн. буйловое теля, теленокъ. трясина, ходунъ, зыбунъ, болотная зыбь. См. также бузовать. Б у Г ш ы й , соирщ. буй, смѢ л ы й , хр а б р ы й , дерзкій-, са м о п а д ѣ ш іы й , Бузііж . сусло, молодое пиво или брага, неуходшшіаася, солодковакичливы й, шумливый*, о у ш у ю щ ііі, б е с п о к о й н ы й , за б ія ч л и в ы й , тая. '1Особый напитокъ, густой и мутный, родъ пшеннаго квасу • бурливый-, м огучій, одолѣваю щ ій-, ск лон ны й к ъ с а м о у п р а в с т в у , дѣлаютъ также пьяную бузу , изъ наливаемой кипяткомъ каши н а с и л ію , обидам ъ. Ьуи-ныи умъ, ки чл ивы й , в о зн о с я щ ій с я вы ш е п р едѣ л ов ъ св ои хъ . Буйный народъ,сам овольн ы й-, буй воевода, смѣшаиыхъ крупъ: гречневыхъ, ячныхъ,овсяныхъ и пшенныхъ. храбр ы й ; буенъ во хмелю, б у я н и т ъ , ш у м и т ъ Буйная голова, ||Яблочный или грушевый квасъ, сидръ. Б у з о в а я земля ,«««■*.

Зі